Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 388. lpp.

1: py tahdu Prahtu :/: Vnd nhe leeds mann nhe kahdu briedi / Ock
2: Deews no töwim attkahpt : Bett py töw pallickt §tippre / Kamehr
3: ta Dweh§śele no śawu Weetu / Eek§chan Däbb䧜u eebraux.
4: 4. Ja tas warr buht tad dohd mann Kunx / Prahtige no §chen-
5: nenes no§kirrt :/: Ka es śawu Dweh§śel ar pillu Prahtu / Pawehļu
6: tawahs Rohkahs : Eek§chan tahdu Titzibu weegle vnd liexmige /
7: Vs śawu Ghulltu jeb czi§śu / Warru no §chennenes nobraukt.
8: 5. Bett ja tu ghribbi vs lauku / Ar laupi§chanu wirß §we§§chu
9: E§chu :/: Vdens Ghräka` / Karr§tuma` jeb Auxtuma` / Jeb czaur
10: Mehŗa Trummeems : Pehtz tawu Prahtu mann attjembt / Tad
11: tee§śa mann Kunx ka tu §inni / Ka es d§iewodams vs töw titzeyu.
12: 6. Bett ja es ar leelu śahp / Mann nhe parei§e turrätohß :/: Jeb
13: eetu / jeb plix ghullätu / Vnd applam mell§chu: To Kunx tu mann
14: nhe peelagadi / Ai§to es nhe attghadayohs / Vnd nhe warru at§ie-
15: tees.
16: 7. Ock Kunx dohd mann Nahwes mohkahß / di§chane turreh-
17: tees :/: Vnd pallied§i ka manna Śirdtz / Weeglam tohp no§pee§ta :
18: Vnd ka kahda Swetze beß leelu śahp / Vs tawu nheno§eegu§chu A§-
19: śini ißd§ee§t / Kattru tu mannis dehļ e§śi ißlehyis.
20: 8. Tomähr es nhe ghribbu töw mahziet / Neds mannu Ghallu
21: rahdiet :/: Bett py töw alla§chien pallickt / Vs tawu Wahrdu czär-
22: rädams : Vnd titzeht ka tu ka tas leels Kunx / Tahs d§iewibas mann
23: attpe§tie§śi / Es mirr§tu jeb kurr buhdams.
24: 9. Tapehtz es śawa` Prahta` / Mann wi§kim töw padohmohs :/:
25: Ai§to ta Nahwe gir mann par Auglu / Bett tu e§śi manna d§iewiba:
26: Vnd mannu Mee§śu beß wi§śu Waidu / To es tee§cham §innu / pa§ta-
27: ra` Deena` / Py muh§chigas d§iewo§chanas vsmohdenah§śi.
28: Ach lieben Chri§ten §eid getro§t.
29: OCk myļi Chri§titi Ļaudis e§śeeta droh§chi / Kapehtz juhß ta i§-
30: śabyh§tatees? :/: Kad mums tas Kunx śohdi / Laideeta mums
31: no Śirdtz dibben śatziet : To śohdibu 䧜am mehs ghann pell-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015