Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 387. lpp.

1: 7. Weenu preezigu Auk§chamczell§chanu mann dohd / Eek§chan
2: pa§taru Deenu mann aisbilldini / vnd mannus Ghräkus wairs nhe
3: peemini / No §chäla§tibas mann to muh§chigu d§iewo§chanu dohd.
4: 8. Ka tu mann e§śi §ohliyis / Eek§chan tawu Wahrdu / to es töw
5: titzu / Patteeß / pattees es śacku jums / Kas mannu Wahrdu turr
6: vnd titz mann.
7: 9. Tas nhe nahx eek§chan to Śohdibu / Vnd to Nahwu muh-
8: §cham nhe baudieß / vnd jeb tas §cheitan laizige mirr§t / Tam nhe
9: buhß tomähr tapehtz ißniekt.
10: 10. Bett es ghribbu ar §tippru Rohku / To ißraut aran tahs
11: Nahwes śaites / Vnd py śöw jembtees śawa` Wall§tiba` / Turr buhß
12: tam tad ar mann ween lieds.
13: 11. Eek§chan preezibu d§iewoht muh§chige : Turr pallied§i
14: mums Deews §chehlige. O Kunx peedohd wi§śu muh§śu Parradu /
15: Pallied§i ka mehs ghaidam no Śirdtz.
16: 12. Kad muh§śa §tunda paeedt klaht / Ka tad muh§śa Titziba al-
17: la§ch mohdriga gir / Tawam Wahrdam titzeht §tippre / Ta war-
18: ram ai§mickt czaur JE§um CHri§tum / Amen.
19: HERR JE§u CHri§t ich weiß gar wol.
20: Jm Thon:
21: Wenn mein Stündlein verhanden i§t.
22: KVnx JE§u Chri§t es ghanne §innu / Ka man ween reisbuhs
23: nomirrth :/: Bett kad tam buhs ta notickt / Vnd ka es pee-
24: ku§śi§chu / Ar śawu Mee§śu / to es nhe §innu / Tas gir ween
25: tawa` śohdiba` / Tu §inni mannu pa§taru ghallu.
26: 2 . Vnd ka mann ( ka tu §inni /) czaur tawa Gharra Dahwa-
27: nu :/: Py töw ween tas labbakais Preex / Eek§chan mannas Śirrdtz
28: gir : Vnd §tippre titzu ka tu weens / Mann no Ghräkeems §kie§te no-
29: ma§ghayis / Vnd ar tawu A§śini attpirrzis.
30: 3. Tad luhd§cho es töw Kunx JE§u CHri§t / Patturri mann


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015