Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 386. lpp.

1: XXVI.
2: Vom Tod vnd Sterben.
3: HERR nun le§§e§tu deinen Diener.
4: KVnx nu leetz tu tawu Kallpu meerige braukt / Ka tu śatziyis
5: e§śi.
6: Ai§to mannas Atzis gir tawu Pe§titayu red§eyu§§chi.
7: Kattru tu śattai§śiyis e§śi wi§śeems Ļaudeems.
8: Weenu ghaißmu apghaißmoht tohs Paggaņus / Vnd par ghodu
9: taweems Ļaudeems J§ra?l.
10: HERR JE§u CHri§t wahr Men§ch vnd GOtt.
11: Vnx JE§u CHri§t Czillwähx vnd Deews / Katters tu czeeti
12: mohkas vnd Mehdi§chanu / Mannis dehļ py Kru§tu e§śi no-
13: mirris / Vnd mann tawa Tähwa §chäla§tibu nopellniyis.
14: 2 . Es luhd§u czaur tawu Ruhktu mohku / Tu ghribbi mann
15: Ghrähzeneekam §chehliex buht / Kad es nu nahku eek§chan mirr§cha-
16: nu bähdams / Vnd czienie§chohß ar to Nawu.
17: 3. Kad mann nobahl wiß mans Waix / vnd mannas Au§śis nhe
18: d§irrd wairs / Kad manna Mehle wairahk nhe runna / Vnd mann
19: no bailibu mannu Śirrdi śalau§ch.
20: 4. Kad mans Prahtz wairs nhe att§innahß / Vnd nhe weena
21: Czillwäka Palliex mann klaht §tahw / Tad nahtz O Kunx CHri§te
22: mann dries / Par Palligu manna` pa§tara` ghalla`.
23: 5. Vnd wedd mann aran §cho behdigu d§iewo§chanu / Pa=ih§śini
24: mann tahs Nahwes Wahrgo§chanu / Tohs ļaunus Gharrus no
25: mannim d§enn / Ar tawu Gharru alla§ch py mann palleetz.
26: 6. Kad śöw ta Dweh§śele no to Mee§śu §kirrahs / Tad jemm to
27: Kunx eek§chan tawu Rohku / dohd mannai Mee§śi labbu du§śe§cha-
28: nu / Teekams ta pa§tara Deena nahk turr klaht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015