Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 385. lpp.

1: wa§ayahs :/: Nhe kahda Nhewe§śeliba töw ai§karr / Kattra deenas
2: widdu ap§kraida : Jeb tuhxtoh§chi mirrtu py taweem śahneem / Vnd
3: deßmittz=tuhxtoh§chi pa labbu Rohku / Tomähr nhe buhs tam töw
4: aistickt.
5: 4. Ja / tu arrid§an tawas Śirrdes Preeku / Ar taweems
6: Atzeems red§e§śi :/: Py to Beßdeewigo Śirrde§śahp / Kad Attmaxa-
7: §chana notix : Kad tas Kunx tawa czerriba gir / Vnd tas Auxtakais
8: śawu ghlabbo§chanu śohly / Tapehtz kad tu śöw tam paļauyees.
9: 5. Nhe kahda Nhelaimiba töw notix / Nhe kahda Waina ta-
10: wu Nammu ai§karrs :/: Ai§to tas Kunx śaweems Engeļeems alla-
11: §chien / Pawehļ töw labbe waddiet : Vnd töw pa§śarrgaht par ļaun /
12: Vs Rohkams ne§t wi§śur / ka nhe kahtz Ackmins tawu Kahyu maita.
13: 6. Vs Lahwehms / vnd Ohd§eems tu ee§śi : Vnd mie§śi vs
14: teems niekneems Tahrpeems :/: Vs jauneems Lawehms tu §tahwe§-
15: śi / Wiņjo Sohbus ap§meedams : Ai§to nhe weens no teems töw
16: kaiteht warr / Nhe kada Śehrga no czittu tam peelip / Katters vs
17: Deewu czerre.
18: 7. Tas eeghribbahs man no Śirdtz dibben / Vnd czärre vs
19: mannu lehnibu :/: Tapehtz pallied§u es tam ick §tundas / Es to
20: ghann ghribbu pa§śarrgaht : Es ghribbu alla§ch wiņja Palliex buht /
21: Tapehtz kad tas mannu Wahrdu pa§ie§t / Ar to buhs tam śöw
22: epreezateeß.
23: 8. Tas peeśautz man ka śawu Deewu / Tapehtz ghribbu es to
24: paklau§śiet :/: Es äßmu py to wi§§ahs bähdahs / Es ghribbu tam pal-
25: lied§eht : Ghohda` es to ghribbu paczellt / Jllgu d§iewo§chanu es tam
26: ghribbu doht / Mannu Pe§ti§chanu ghribbu es tam parahdiet.
27: 9. Ghohtz gir tam Tähwam vnd tam Dählam / Vnd tam
28: §wähtam Gharram :/: Ka no eeśakumu by vnd nu / katters mums
29: śawu §chäla§tibu parahda : Ka mehs §taigayam eek§chan wiņja czeļ-
30: ļu / Ka mums tas ļauns Eenaidneex nhe warr kaiteht / Kas to ghrib /
31: tas śacka Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015