Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 384. lpp.

1: ta / Tai gir śahpes / vnd buhs peed§imbt / weenu krahßnu Bährnu /
2: weena mui§chneeka Dählu / vnd wi§śas Pa§śaules Kunghu / Kattram
3: ta gir paklau§śiga.
4: 3. Tas darra tai wätzai T§chuhßkai dußmuß / vnd gribb to
5: Bährnu apriet :/: Wiņja Dußmiba gir wi§kim wellt / Ta nhe warr
6: tam ißdohtees / Tas Bährns gir tomähr / Auxtahs Debbe§śies /
7: Śayämbtz auk§cham / Vnde leek to / Wir§śon Semmes ghann ill-
8: ge dußmoht / Tai Matei buhß itt weenai buht / Tomähr gribb to
9: Deews pa§śarrgaht / Vnd tas ih§täns Tähws buht.
10: XXV.
11: Jn Pe§tilentz Zeiten / vnd Sterbensleufften.
12: Wer in dem Schutz des Höch§ten i§t :
13: Jm Tohn:
14: Wo GOtt der HERR nicht bey vns helt:
15: Oder:
16: Auß tieffer Noht §chrey ich zu dir.
17: KAs ta Auxtaka Paglabbo§chana` gir / Vnd Deeewam śöw
18: pawehleyahs :/: Tas śacka / Tu Kunx manns ghällbätaiß
19: e§śi / Manna czerriba vnd manna d§iewiba: Katters tu mann
20: atpe§tie§śi / No Wälla Wallgeems §chälige / Vnd no Mehra trum-
21: meems.
22: 2. Ar śaweems §parneems wings töw apśäds / Tam buhs töw
23: paļautees :/: Wiņja Taißniba ghlabba töw ļohte / Ka töw Nack-
24: tieß nhe kahda Breeßmiba / Neds No§kum§chana ißbaideht warr /
25: Neds kahda Bullta kattra py Deenu §krey / Tapehtz ka wiņja
26: Wahrdtz töw §pied.
27: 3. Nhe weens Mehris töw kaiteht warr / Katters nacktieß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015