Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 383. lpp.

1: 5. Kunx Deews pallied§i / §chinnyhs bähdahs / Ka tee śöw ar-
2: rid§an atgree§chahs :/: Kattri nhe neek apghada / Tawu Wahrdu
3: nitzina / Vnd nhe gribb arrid§an mahzitees : Tee ta ween śacka / Tas
4: nhe gir tees / Vnd nhe gir to wehl la§śiyu§chi / Neds muh§cham d§ir-
5: deyu§chi / Nhe gir ta pa§ścha Wälla buhs§chana.
6: 6. Es titz to §tippre / Ka tas gir tees / Ko Paulus gir vsraxti-
7: yis :/: Tas ta notix / Ka wi§śas leetas ißniex / Bett taws Deewiex
8: Wahrdtz ween pallietz : Muh§chige / jeb tas śahpätu / dauds czee-
9: teems beßdeewigeems Śirrdems / Ja tee nhe tohp labbaki / Buhß
10: teems tadehļ / czee§t ļohte leelas śahpes.
11: 7. Deews gir mans Kunx / Vnd es äßmu tas / kam tawa Mirr-
12: §chana nahk par labb :/: Czaur to tu mums / No Ghräko Naßtu /
13: Atpe§tiyis e§śi ar tawu A§śini: Par to es töw patteit§chu / Tadehļ tu
14: mann / doh§śi ko tu e§śi śoliyis / Ko es töw luhd§cho{ļuhd§cho} / Nhe leeds mann
15: to / Jeb es d§iewo jeb mirr§tu.
16: 8. Kunx es czerre jo / Ka tu tadus / Nhe kahdas bähdahs att-
17: §tah§śi :/: Kattri tawu Wahrdu tees / Ka labbi Kallpi / No Śirdtz
18: ar Titzibu śayämm : Dohd teems O Kunx / to śattai§śietu §chäla§ti-
19: bu / Vnd nhe leeds tohs śamaitaht / O Kunx czaur töw / Luhd§cho
20: es leetz mann / liexmige vnd labpraht nomirrth / Amen.
21: PSie i§t mir lieb die werthe Magdt.
22: ES czeeniyo to jauku Meitu / Vnd nhe warru tahs aismirr§t :/:
23: Slawa vnd Ghohtz no tahs tohp śatzietz / Ta gir mannu
24: Śirrdi apmahneyu§śi: Es myļo to / Jeb by mann arrid§an /
25: leelu Nhelaim czee§t / Tomähr tas nhe kait / Ta gribb man atkal
26: eepreezenaht / Ar śawu mylibu prett mann / Kattru ta gribb ar mann
27: turreht / Vnd darriet wiß ko es ghribbu.
28: 2. Ta näß no Sälltu tick §kie§t weenu Krohni / Turr eek§chan
29: §pied diwipadeßmitt §waigsnes :/: Wiņjas drehbes gir §poh§chas ka
30: Śaule / Tahs §pied §kaidre vnd tahļe : Vnd wir§śon to Mehneß /
31: wiņjas Kahyas §tahw / Ta gir ta Bruhta / Tam Kungham i§śohli-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015