Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 381. lpp.

1: §la§du{la§du} ißkrehya / Ta gir muh§śo Dweh§śele ißbägu§śi : Tas Wallx gir
2: pu§§chu / vnd mehs 䧜am §wabbadi / Ta Kungha Wahrdtz §tahw
3: mums klaht / Ta Deewa wir§śon Debbes vnd Semmes.
4: Wo GOtt der HERR nicht bey vns.
5: NHe buhtu Deews tas Kunx py mums / Kad muh§śi Eenaid-
6: neeki tracko :/: Nhe §tahwätu tas §tippre py mums / Auxtahs
7: Debbe§śies buhdams: Ja tas J§ra?ļa Glabbotais nhe gir /
8: Vnd patz śalau§a ta Eenaidneeka Willtu / Tad 䧜am mehs pa§ud-
9: du§chi.
10: 2. Ko Czillwähka §pähx vnd ghuddriba eeśahk / Par to nhe buhs
11: mums bytees :/: Tas śeh§ch auxtayaka` weeta` / Tas paudies wiņjo
12: Paddomu : Kad tee wiß ghuddrake eeśahkt gribb / Tad tomähr
13: Deews eet czittu czeļļu / Tas gir eek§chan śawams Rohkams.
14: 3. Tee tracko §tippre vnd vsbruhk / Jht ka gribbädami mums
15: apriet :/: Vs nomahk§chanu ween §tahw wiß wiņjo Prahtz / Dee-
16: wu tee gir aismir§śu§chi : Ka Juhres Willnes vs mums czeļ-
17: ļahß / Muh§śu d§iewibu ghribbädami jembt / Par to Deews ab§chä-
18: loh§śes.
19: 4. Tee mahzahs vs mums ka vs Willteneekeems / Muh§śu A§-
20: śini ghribbädami :/: Tomehr tee leeliyahs Chri§titi 䧜o§chi / Kattri
21: weeni Deewu czeeni / Ock Deews tawam dahrgam Wahrdam / buhs
22: wiņjo Blehdibu apklaht / Tu ween reis vsmoh§śis.
23: 5. Tee attple§§ch platte śawas Riekles / Dohmadami mums ap-
24: rieth :/: Slawa vnd gohtz gir Deewam alla§chien / Nhe weddi§śees tas
25: teems paprahtam / wings teems wi§kim wiņjo Wirrwes śarau§ties /
26: vnd ißpoh§ties wiņjo willtigu mahzibu / tee nhe warrehs Deewam to
27: aisleekt.
28: 6. Ock Deews Kunx ka labbe eepreezini tu / Kattri wi§kim gir att-
29: §tahti :/: Tahs §chäla§tibas Durrwis alla§ch gir attwäras / Czillwä-
30: ka Prahtz nhe warr to śappra§t: Ta śacka / nu gir wiß wellte / Jeb tock
31: czaur Waidu gir jauni att§imbti / Kattri vs tawu Palligu ghaida.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015