Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 380. lpp.

1: Es wolt vns GOtt gnädig §ein.
2: NV ghribbätu mums Deews §chehliex buht / vnd śawu §wäh-
3: tumu mums dohdt :/: Wiņja Waix ar §kaidru §piedumu /
4: Abghai§mo mums eek§chan muh§chigas d§iewo§chanas / Ka
5: mehs pa§ie§tam wiņja darrbu / Vnd kas tam myeļ gir wir§śon Sem-
6: mes / vnd JE§u CHri§ti Palligu vnd §pähku / Tee Paggaņi warr
7: pa§iet / Vnd śöw py Deewu attgree§tees.
8: 2. O Deews töw teitz vnd §lahwe / Tee Paggaņi §churp vnd
9: turp :/: Vnd wi§śa Pa§śaule preezayahs / vnd d§eed ar leelu Ballxni /
10: Ka tu wir§śon Semmes Śohgis e§śi / Vnd nhe leetz tohs Ghräkus
11: plattieteeß / Taws Wahrdtz ta ih§täna ghanniba gir / Kattra wi§-
12: śus Ļaudis vsturr / Eek§chan ih§tänu czeļļu §taigaht.
13: 3. O Deews töw teitz vnd §lahwe / Tee Ļaudis labbu darrbu
14: §trahdadami :/: Ta Semme näß augļus vnd eedt labbuma` / Taws
15: Wahrdtz gir labb ißdewees : Swehti mums Tähws vnd Dähls /
16: §wähti mums tas §wähtais Gharrs / Kattru ta Pa§śaule ghohda /
17: Preek§chan to bydameeß ļohte / Nu śackaita no Śirdtz / Amen.
18: Wer GOtt nicht mit vns die§e zeit.
19: NHe buhtu Deews py mums §chinny laika` / Tha buhß J§ra?-
20: ļam śatziet :/:. Nhe buhtu Deews py mums §chinny laika` /
21: Tad by mums i§śami§t / Kattri mehs tahtz maß Pullzings ä§-
22: §am / Ap§meeti no tick dauds Czillwäka Bährneems / Kattri wi§śi
23: vs mums mahzahß.
24: 2. Vs mums gir tick dußmiex wiņjo Prahtz / kad Deews teems
25: buhtu Waļļu dewis :/: Apriyu§chi buhtu tee mums wi§kim / Ar wi§śu
26: Mee§śu vnd d§iewibu / Mehs buhtam ka Straume ap§lieku§chi / vnd
27: par kattreems leels Vdenns täck / vnd ar leelu Warru paghrimmu-
28: §chi.
29: 3. Deewam gir Ślawa vnd Teick§chana kas nhe dewe Waļ-
30: ļu / Ka wiņjo Ryhklei mums by śaghrapt :/: Ka kahtz Puttnis no


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015