Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 379. lpp.

1: 7. Tawas §chehligas Atzis tohs vs luko / Kattri töw / O Kunx
2: czeeni vnd ghohda / Vnd ghaida vs tawu lehnibu / Ka tu wiņjo
3: Dweh§śel baddo laika` / Barryo vnd ißpe§ti / kad ta ghulleek§chan to
4: Nahwu.
5: 8. Kunx tu e§śi muh§śo Palliex vnd Ällkona brunņas / Tapehtz
6: muh§śo Śirrdtz vs töw palai§chahs / vnd preezayahs par tawu
7: Wahrdu / Stahw mums klaht ar tawu labbumu / Pa§śarrgi mums
8: ar tawu Taißnibu / Par wi§śu Nhelaimibu / Amen.
9: Ein fe§te Burg i§t vn§er GOTT.
10: WEena §tippra Pillis gir muh§śo{wuh§śo} Deews / Weens labbs Ee-
11: rohtz vnd Brunņas :/: Tas ißpe§ti mums no wi§śahms bäh-
12: dams / kattri mums nu gir vsnahku§§chi: Tas wätz ļauns
13: Eenaidneex / No śirdtz dußmo / leels spähx vnd Willtiba / Wiņja`
14: breeßmiga brunņas gir / Wir§śon Semmes nhe gir ohters tahtz.
15: 2. Ar muh§śu §pähku mehs nhe §pehyam / Mehs 䧜am dries vs-
16: wahräti :/: Preek§chan mums karryo tas ih§täns Wiers / Kattru
17: patz Deews gir ißwehleyis : Waitza tu kas tas gir ? Tas dehwe JE-
18: §us CHri§t / Tas Kunx Zebaoth / Vnd nhe gir czitttz nheweens
19: Deews / Wiņjam buhß vswahret.
20: 3. Vnd jeb ta Pa§śaule pilla Wällu buhtu / vnd ghribbätu
21: mums wi§kim aprieth :/: Tomehr nhe by§tamees mehs tick ļohte /
22: Mums tas gann labb ißdoh§śeeß : Tas Kunx §chahs Pa§śaules / ka
23: §kummige tas turrahs / Tomehr nhe kait tas mums nheneek / Tas
24: nahkahs wings gir śohdietz / Weens Wahrdings to warr nomahkt.
25: 4. To Wahrdu buhs teems lickt ar Meeru / Vnd nhe pall-
26: deews dabbuit:/:Tas gir py mums wir§śon to lauku / Ar śawu Ghar-
27: ru vnd Dawaneems : Nojämm tee mums to D§iewibu / Manntu /
28: ghohdu / Bährnus vnd Śeewu / laid eedt proyam / No to tee nhe
29: Waißloh§śees / Ta Wall§tiba mums buhs pallickt.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015