Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 378. lpp.

1: tzädami paklau§śa / Bett juhs śmeiyeeta ta Nabbaga Paddomu / vnd
2: §aimoyeeta wiß ko tas śacka / Ka Deews wiņjo Preex gir tappis.
3: 6. Kam buhs tam nabbagam J§raeļam / Eek§chan Zion Palli-
4: au dadbuit? :/: Deews ab§chäloh§§ees par śaweems Ļaudeems / vnd pe-
5: §ties tohs no Czeetumu / To daries tas czaur §awu Dählu / tapehtz
6: Jacobs liexmoh§śees / vnd J§ra?ls preezah§§ees.
7: Jr Frommen frewet euch des HErren.
8: JVhs Labbi preezayeetees par to Kunghu / kattru juhs eek-
9: §chan gharru no Śirdtz ghodaht / Jums krahsne klahyahs
10: ta Teick§chana / Ai§to juhs §tah§taht Deewa labbu darri§cha-
11: nu / D§eedaht vnd śackaht no wiņja §chäla§tibu / Kattru wings jums
12: parahda.
13: 2. Ta Kunga Wahrdtz gir §tippris vnd peetitziex / Ar Tee§śu vnd
14: Taißnibu py jums / Tha ka tas nomahtz tohs Ghräkus / Ta tas ee-
15: §tipprena ar śawu gharru / Teems Titzigeems tohs Śirrdes wi§śe
16: wairs / Jck Atzo mirckles vnd §tundas.
17: 3. Tha Debbes ar śawu Krahßnibu / Vdens / Siwis vnd wiņ-
18: jo Waißla / Tas d§iļļums / vnd arrid§an ta Semme / Wiß czaur
19: wiņja Wahrdu radditi gir / Tapehtz buhs teems To vhslukoht / vnd
20: preek§chan to trie§śeht vnd drebbeht.
21: 4. Tas darra par neeku to Paggaņo Runnas / kauna pallek
22: wiņjo Doma§chanas vnd Brunņas / Kad tee ko prettie to dohma /
23: Bett wiņjo Paddoms palleek muh§chige / Wiņjo dohma§chanu ko
24: tas dohma / Śaghaida śawi Ļaudis preezige.
25: 5. Labb mums tadehļ / śwähtiti mehs 䧜am / Tawi Ļaudis vnd
26: Bährni buhdami / No tho pa§§chu ißwäläti / ar §chehligeems Atzeems
27: vsluhko / Pe§ti no teems kattri mums eenied / czittahd buhtam mehs
28: pa§uddu§chi.
29: 6. Tam Koniņjam nhe pallieds leels §päx / Neds tam Stip-
30: pram wiņja Warra / Sirx nhe§peh pallied§eht / Wi§śa Mee§śa gir
31: beߧpeziga ka ta Sahle / kattra §chodeen aug vnd riete kall§t / Kad
32: Deews wairs nhe ghribb palied§eht.
33: 7. Tawas


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015