Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 377. lpp.

1: 5. Tas Śuddrabs Vgguny śepting kahrt / Paraud§ietz tohp
2: labbs attra§ts :/: Vs Deewa Wahrdu buhß mums pallai§tees / Ta
3: lieds wi§§ahs §tundahs : Czaur Nhelaimibu ghribb tas paraud§ietz
4: buht / Tur tohp pa§ieta wiņja §tipprums vnd §poh§chums / Vnd §pied
5: §tippre eek§chan Semmems.
6: 6. To ghribbätu tu Deews §kie§te pa§śarghat / Par §chadu ļaunu
7: Tautu :/: Vnd leezees mums töw pawähläteem buht / Ka ta eek-
8: §chan mums nhe eekuļļahs / Tas Beßdeewiex Pullx wi§śur rohdahs /
9: Kur §chee nickni Ļaudis gir / Eek§chan taweems Ļaudeems paczälu§-
10: §chees.
11: Es §pricht der Vnwei§en Mund wol.
12: THo Nheguddro Mutte ghann śacka / Tam ih§tänam Dee-
13: wam mehs titzam :/: Tomähr wiņjo Śirrdtz gir pilla Nheti-
14: tzibas / Ar Darrbeems tee to aisleeds : Wiņjo Buh§chana gir
15: tee§cham śamaitata / Preek§chan Deewu gir ta nheghannta / Nhe
16: weens no teems labbe nhe darra.
17: 2. Deewa` pattz no Däbb䧜u no§kattiyahß / vs wi§śeems Czill-
18: wäka Bährneems :/: Tohs red§eht taß śöw śatai§śiyahs / Arrieg tas
19: weenu warrätu attra§t / Kas śawu Prahtu buhtu ißtai§śiyis / No
20: Śirrdtz pehtz Deewa Wahrdu darriyis / Vnd waizayis pehtz wiņja
21: Prahtu ?
22: 3. Turr nhe by nheweens vs ih§tänu czeļļu / Tee by wi§śi par kah-
23: pu§chi :/: Jckattris §taigaya ka pa§§cham patticka / vnd turre-
24: ya ļaunus dabbus / Nhe weens no teems labbe nhe darriya / Jeb
25: ghann dauds no śawu Dohmu tappa peewillti / Ka wiņjo Darrbam
26: by Deewam pattickt.
27: 4. Czick illge ghribb nhepratigi buht / Kattri tahdas bähdas vs-
28: leek ? :/: Vnd apry par to mannus Ļaudis / Vnd peähdenayahs ar
29: Waidu: Wiņjo czerriba nhe gir vs Deewu / Tee nhe peeśautz to bäh-
30: dahs buhdami / Tee ghribbahs śöw pa§§chi pallied§eteeß.
31: 5. Tapehtz wiņjo Śirrdtz muh§cham nhe gir klu§śa / Bett alla§chien
32: by§tahs :/: Deews py teems Titzigeems pallickt ghribb / kattri tam ti-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015