Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 376. lpp.

1: 8. Ais§lehds teems to Mutt / vnd ghruhd tohs noh§t / Kattri
2: mällus runna prettie mann / vnd beß kaunu tawu Wahrdu nitzina /
3: es bes wi§śu Czillwehzigu Mahzibu / Maziyis äßmu vnd
4: §tah§tiyis / Ka tas töw gir patitzis.
5: 9. Palliex / Preex / Pe§ti§chana / Paddoms{Padddoms} vnd wiß labb / Gir
6: py töw ween O Kunx vnd Deews / Ta Pa§śaule wiļļ vnd peekrahp /
7: Par taweems Ļaudeems ta §chäla§tiba nahk / Jeb tas wi§śeems ļau-
8: neems śahpähtu / Taws Wahrdtz mums nhe warr mälloht.
9: 10. Ghohtz gir tam Tähwam vnd tam Dählam / No weenlied-
10: §igu §pähku eek§chan Auxtibas / Tahs Debbe§śes vnd tahs Semmes /
11: Ghohtz gir töw O Deews §wätais Gharrs / Katters tu wi§śas
12: Śirrdes attjauna / Ka mehs Deewa Bährni tohpam.
13: Ach GOtt vom Himmel §ich darein.
14: OCk Deews no Däbb䧜u vhsluhko / Vnd ab§chäloyees :/:
15: Nhe dauds gir tawi §wäti Ļaudis / Att§tahti 䧜am mehs nab-
16: bagi: Tawu Wahrdu śacka nhe 䧜am tee§śu / Ta Titziba
17: gir arrid§an ißd§i§śu§śi / Py wi§śeems Czillwäka Bährneems.
18: 2. Tee mahza wi§śadu Willtibu / Ko pa§§cho Prahtz ißdohma-
19: yahs / Wiņjo Śirrdtz nhe §tahw vs weenu dohmu / Eek§chan Deewa
20: Wahrdu ap§tipprotu : Śchiß wehļo §cho / czittz attkall to / Tee §kirr
21: mums vnde śöw ļohte / Vnd §pied §poh§che no arenas.
22: 3 . Ock Deews ißrawe wi§śu Malibu / Kattra willtu mums
23: mahza :/: Ta lieds wiņjo Mehle läppne vnd §kaidre / Śacka leeloh-
24: dameeß kas ghribb mums to aisleekt ? Mums weeneems peedärr
25: tha Tee§śa vnd Warra / Ko mehs śackam tas gir parei§e / Kas gir kas
26: mums gribb mahziet?
27: 4. Tapehtz śacka Deews / mann buhß czelltees / Tee Nabbagi
28: gir ißpoh§titi :/: Wiņjo Nopuh§chana §pee§chas py mann / Es äßmu
29: wiņjo Waidu d§irrdeyis: Mannam §wähtam Wahrdam buhß tohs
30: wir§śon to czeļļu / Preezige vnd dro§che śattwerrt / vnd buht par §päh-ku teems Nabbageems.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015