Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 375. lpp.

1: Ach GOtt mein einiger Tro§t vnd Heyl.
2: Jm Thon:
3: Kompt her zu mir §pricht GOttes Sohn.
4: OCk Deews manns weeniex Preex vnd Pe§titais / kapehtz gir
5: mann tick dauds Eenaidneeki / Kattri mann wi§kim apśe§ch /
6: vnd d§ännahs pehtz mann no wi§śem malleem / Ka kahdu
7: Swähru katters tohp wayahtz / Vnd meckle mann aprieth.
8: 2. Tee §tahw prett mann / vnd karryo ar mann / Śatzidami py
9: töw nhe 䧜am Palligu / Preek§chan mannu nabbagu Dwe§śel / Tu
10: eeniedohtz mann / tu nhe ghribbohtz mannis / Tadehļ äßmohtz eß iß-
11: d§i§śis ka kahda Śwetze / To tu muh§cham nhe czeete§śi.
12: 3. Bett tu / O Kunx / vnd muh§chiex Deews / Mann pe§ti no
13: wi§śams bähdams / vnd vsjemm to Nabbagu / Tu e§śi manns Preex /
14: vnd vstitzams Palliex / Katters mannu ghallwu vnd d§iewibu vs-
15: turr / Vnd mannis ab§chäloyees.
16: 4. Kad mann vsbrucka tahs Nahwes Karr§ch / Vnd tee Wahr-
17: tiß tahs Elles / man wißkim śamaitaht / Peeśautz§chu es no Śirrdtz
18: to Kunghu / Tas mann dries packlau§śiya / No śawu §wähtu Kall-
19: nu.
20: 5. Ta Nahwe warrän vs mans vskritta / czärrädama man
21: aprieth / Tas tay ißdehwehß / Tas Kunx tomähr mann vsturr /
22: vnd darriya to Nahwu mann parr weeglu Meegu / Es äßmu i§pru-
23: tzis.
24: 6. Ja tad taß Kunx ar mann gir / Ka mannas weenigas Brun-
25: ņaß vnd manns ghohtz / Kapehtz by mann ißbyteees? Jeb buhtu to
26: Eenaidneeko ohter teek / Jeb buhtu tee deßmittz reis tuhxto§chi biyu-
27: §chi / Teems nhe buhß mann ißbaideht.
28: 7. Tapehtz czellees auk§cham O Kunx Deews / Mann pallied-
29: §eht śattai§śees / Vnd wedd to Karryu pa ghallam : Śa§śitt wi§śus
30: kattri prett man §tahw / Tee mann nhe darr Tee§śu / Darri tu tohs
31: kauna`.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015