Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 374. lpp.

1: XXIV
2: Von der Chri§tlichen Kirchen.
3: Erhalt vns HERR bey deinem Wort.
4: PAtturi mums Kunx py tawu Wahrdu / vnd §tahw prettie to
5: Kreewo vnd Muhko nomahk§chanu / Kattri JE§um CHri-
6: §tum tawu Dählu / §tumbt ghribb no śawas Wall§tibas.
7: 2. Parradi tawu §pähku Kunx JE§u CHri§t / Katters tu
8: weens Kunx wi§śo Kungho e§śi / Paghlabbo tawu Chri§titu draud-
9: §ibu / Ka ta töw teickt warr muh§chige.
10: 3. Deews §wähtais Gharrs / tu czeeniex Eepreezetais / dohd ta-
11: weems Ļaudeems weenadu Prahtu / Stahwi py mums pa§tara` bäh-
12: da` / Weddi mums eek§chan D§iewibas no to Nahwu.
13: 4. Wiņjo ļaunu Paddomu śalaus / O Kunx / Laid pa§§cheems
14: noteek ko tee par mums dohma / vnd ghruhd tohs eek§chan tahs
15: Beddres / Kattru tee darra tawai Chri§titai draud§ibei.
16: 5. Tad tee to arrid§an att§ieß / Ka tu muh§śo Deews wehl d§ie-
17: wo / Vnd pallied§i tawai Draud§ibai / Kattra śöw vs thöw palai-
18: §chahs.
19: 6. Laid töw O Kunx pawehläti buht / Muh§śi Semmeskungi
20: tawi Kallpi / Eek§chan §tippras Titzibas tohs patturri / Pa§śarrgi
21: tohs czaur tawu muh§chigu Spähku.
22: Verley vns Frieden gnädiglich.
23: DOdh mums Meeru §chehlige / Kunx Deews muh§śohs lai-
24: kohs: Turr arrid§an nhe gir czittz nhe weens / Kas preek§chan
25: mums karryoht warr / ka tu muh§śo Deews vnd Kunx ween.
26: Dohd muh§śam Koniņjam / Vnd wi§śeems Kungheems / Meeru
27: vnd labbu Walldi§chanu / ka mehs appack§chan teems / Meerige
28: vnd rahme warram d§iewoht / Ar wi§śahdu Deewabiya§chanu vnd
29: ghohdu / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015