Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 373. lpp.

1: 12 . Wi§śeems Chri§titeems śawa` Nhelaimiba` / Nahtz palliga /
2: tohs alla§ch paghlabbo / Eepreezini vnd vsturri tohs Śirrdes / kat-
3: tras ghrutas gir no leeleems bähdeems / Tohs bariņus ghellb / ar ta-
4: wu Rohku / Tahs Attraitnes vnd wi§śus behdigus eepreezini.
5: 13. Tahs Siedenatayas vnd wi§śas abghrutenatas / Jrr Bährnus
6: pa§śargi par Nhelaim / Pallied§i wi§śeems kattri wayi vnd Nhewä§-
7: §äli gir / Ka wiņjo czerriba no töw nhe mitteyahs / darri wiņjo Dweh§-
8: śeles w䧜älus / Vnd eepreezini tohs pa§tara` §tunda`.
9: 14. Deews Tähws tahs §chäla§tibas / Ar taweems Engeli-
10: §cheems pawaddi / Tahs Laiwes{Ļaiwes} / vnd wi§śus czeļļa Ļaudis / Pallied§i
11: ka teems alla§ch labb klayahs / Par wi§śu Nhelaim / breeßmibu vnd
12: bähdams / thos alla§chien §chehlige pa§§argi.
13: 15. Ock myļais Kunx dohd §tippri paczee§t / Kattri beß wainas
14: ļaunu czee§ch / vnd pe§ti tohs no to Eenaidneeko Rohkams / Wiņjo
15: bähdas vnd czeetumu pahrwehrs / Eepreezini tohs arrid§an pa§ta-
16: rahs bähdahs / Kattri tohp wäßti vs Nahwes.
17: 16. Arrid§an wi§śeems / kattri mums eenied / Peedohd wiņjo
18: No§egumu vnd Ghräkus / dohd ka mehs teems arrid§an labpraht
19: peedohdam / Ar wi§śeems Czillwäkeems meerige d§iewoyam / Pal-
20: lied§i Ka wi§śi Ghräzeneeki attghree§chahs / No Śirdtz dibben ta-
21: was §chäla§tibas ee=ghribbahs.
22: 17. Ock Kunx to labbibu wir§śon Lauku{Ļauku} / dohd mums no tawu
23: §chehligu Rohku / vnd pa§śargi par Kru§śu vnd Wainu / To labbe
24: wallkoht / dohd mums tawu §chäla§tibu / Ka ta muh§śu Mee§śu nhe
25: apghrutena / vnd muh§śus Śirrdes no töw nhe nogree§ch.
26: 18. O JESV CHri§te pattees Deewa Dähls / O JE§u
27: CHri§te §chehliex Kunx / O JE§u CHri§te tu Deewa Jährs / kat-
28: ters tahs Pa§śaules Ghräkus ne§śe vnd no§t jehme / Ab§chäloyees par
29: mums alla§chien / dohd meeru vnd Däbb䧜es Wall§tibu / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015