Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 372. lpp.

1: peepeh§chu nhewe§śelibu / Par nicknu Auku vnnd leelu Wähtru.
2: 5. Pa§śargi mums Kunx wi§śahs bähdahs / Jrr par ļaunu pee-
3: peh§chu Nahwu: Wiß wairahk Kunx nhe att§tah tad no mums / kad
4: mehs nahkam preek§chan tawu śohdibu / vnd par to muh§chigu Nah-
5: wu / Ock myļais Deews mums arrid§an pa§śargi.
6: 6. Mehs nabbagi Ghräzeneeki wehl luhd§am / O JE§u CHri-
7: §te myļais Kunx / Pallied§i mums czaur tawu §wähtu Peed§imb§cha-
8: nu / czaur to §wähtu vsczell§chanu vnd Däbb䧜ies kahp§chanu / czaur
9: tawu Nahwes cziexte§chanu / vnd dahrgu A§śini / czaur tawu Kru§tu /
10: A§śinigu §weedru / vnd ruhktu Nahwu.
11: 7. Tawu §wähtu Chri§titu Draud§ibu waddi / Patturri eek§chan
12: Wahrdu / vnd ih§tänu Mahzibu / Vnd §wähtu d§iewo§chanu ta-
13: wus Kallpus / Kattri pahr§tahw tawai Chri§titai Draud§ibei / Py
14: to Wahrdu dohd tawu Gharru vnd §pähku / Ka tas augļus näß /
15: vnd py mums peeliep.
16: 8. Titzigus Mahzetayus taweems Ļaudeems śuhti / Nhepat-
17: tee§śu mahzibu nowehrs no mums / Jßdellde wi§śenadu willtibu / vnd
18: wi§śai Abgräzibai prettieb §tahw / Jrr kattri wehl allotohs attgrees /
19: vnd waddi tohs vs to taißnu czeļļu.
20: 9. Arrid§an maita czaur tawu §pehzigu Rohku / Kattri tawam
21: wahrdam prettie §tahw / vnd preek§chan ta Kreewa §pähku / Tawu
22: Wall§tibu nabbagu Pullku pa§śarrgi / Kattram §cheit czee§t buhs
23: wir§śon Semmes / To A§śins preek§chan töw gir dahrx.
24: 10. Paglabbo arrid§an muh§śu Mee§śu vnd Manntu / Noghres
25: wi§śu Dumpi / Karryu vnd A§śino ißlee§chanu / Teems Koninyeems /
26: vnd leeleems Kungeems / dohd §chäla§tibu / ka tee parei§e wallda / ka tee
27: arrid§an Meeru turr / Śarrghadamees par Eenaidibu vnd Karryu.
28: 11. Dohd muh§śam Koninyam vswarre§chanu vnd Laimu / Śal-
29: laus wiņjo Eenaidneeko §pähku vnd Willtu / Paghlabbo arrid§an
30: muh§śus Semmeskungus / §wehtidams ghribbätu peepildiet / Muh§-
31: śu Pili / Rahtes Kungus / vnd wi§śus Ļaudis / Tohs wi§śus ghribba-
32: tu tu pa§śarrghat.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015