Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 371. lpp.

1: Vnd mums śilltu leetu doht.
2: Vnd mums śilltu Śauliet doht. Packlau§śi.
3: Vnd mums śau§śu ghai§śu doht.
4: Vnd mums §chehlige paklausiet. Packlau§śi.
5: O JE§u CHri§t Deewa Dähls. Packlau§śi.
6: O tu Deewa Jährs / katters thas Pa§śaules Ghräkus neß.
7: O tu Deewa Jährs katters tahs Pa§śaules Ghräkus nes. Ab§chäloyees par mums.
8: O tu Deewa Jährs / katters tahs Pa§śaules Ghräkus nes.
9: Dohd mums alla§ch tawu Meeru.
10: Chri§te Packlau§śi mums.
11: Kyrie Elei§on.
12: Chri§te Elei§on.
13: Kyrie Elei§on / Amen.
14: GOtt Vater in dem Himmelreich.
15: DEews Tähws eek§chan Däbb䧜a wall§tibas / Deews Dähls /
16: ta lieds Deews §wähtais Gharrs / Tu §wähta Triai-
17: diba / Weens weeniex Deews muh§chige / Vs tawu śoli§cha-
18: nu mehs luhd§am töw / Tu ghribbätu mums §chehlige packlau§śiet.
19: 2. Ach myļais Deews muh§śo §chälo / Pehtz muh§śu Nopällnu
20: nhe dohd mums Allgu / Ab§chäloyees par mums czaur tawu lehni-
21: bu / Mee§śu / ghohdu / vnd Manntu pa§śargi par Nhelaim / E§śi
22: mums §cheliex / vnd pallied§i mums Kunx / Nhe att§tah no taweems
23: Ļaudeems muh§chige.
24: 3. Pa§śargi mums no ta Wälla blehdibu / Ka tas mums nhe
25: warr peewillt / Nowehrs no mums wiņja ded§igu bulltu / Pallied§i
26: ka tas mums nhe vseedt peepeh§ch / Ach myļais Deews nhe att§tah
27: mums / Kad mums ta ļaune Pa§śaule kahrdina.
28: 4. Pa§śargi mums Deews wi§śa` §tunda` / Par Apallo§chanu /
29: Kaunu vnd Ghräku / Par Karryu / Eenaidibu vnd Dußmibu / Par
30: Vhdens / Vgguns=ghräku / vnd dahrgu laiku / Par Mehri vnd


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015