Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 370. lpp.

1: Wi§śus Pie§kopus / Ba§nizas Kungus / vnd Palligeems eek§chan to
2: §chehligu Wahrdu vnd §wähtu d§iewo§chanu patturreht. Packlau.
3: Wi§śu ļaunu d§iewo§chanu no kattras Chri§titi Ļaudis kahdu Ghrä-
4: ku dabbuit warr / ißdelldeht. Packlau§śi mums.
5: Wi§śus Apallotus vnd peewilltus vs to ih§tenu titzibu attkal atwe§t.
6: Packlau§śi.
7: To Wällu apak§chan mu§śeems Kahyeems śa§pardiet. Packlau§śi.
8: Labus titzigus Mahzetayus tawa` Chri§tita` draud§iba` śuhtiet.
9: Packlau§śi.
10: Tawu §wähtu Gharru vnd spähku py tawu wahrdu doht. Packlau.
11: Wi§śeems behdigeems vnd bailigeems pallied§eht vnd eepreezenaht.
12: Packlau§śi.
13: Wi§śeems Koniņjeems vnd Kungeems Meeru vnd weenu Prahtu
14: doht. Packlau§śi.
15: Muh§śam Koniņjam alla§chien Vswarre§chanu prett śaweems
16: Eenaidneekeems doht. Packlau§śi.
17: Muh§śus Semmes Kungus ar wi§śeems śaweems Pawall§tenee-
18: keems waddiet vnd pa§śarghat. Packlau§śi.
19: Muh§śus Rahtes Kungus ar wi§śeems śaweems Ļaudeems §twehtiet
20: vnd ghlabboht. Packlau§śi.
21: Wi§śeems kattri bähda` vnd Nhelaimiba` gir / pallied§eht. Packlau§śi.
22: Wi§śeems Apghrutenateems vnd Siedetayeems preezigu Auglu
23: vnd Pe§ti§chanu doht. Packlau§śi.
24: Wi§śus Bährnus vnd Nhew䧜älus ghlabboht vnd śarrgaht.
25: Packlau§śi.
26: Wi§śus kattri czeetuma` gir pe§tiet vnd swabbadus lai§t. Packlau§śi.
27: Wi§śas Attraitnes vnd Bariņas ai§billdeht vnd abghadaht.
28: Packlau§śi.
29: Par wi§śeems Czillwäkeems ab§chälotees. Packlau§śi.
30: Muh§śeems Eenaidneekeems / Waideneekeems / Lammatayeems /
31: vnd Nitzinatayeems peedoht / vnd tohs attgree§t. Packlau§śi.
32: To labbibu wir§śon Tirumu doht vnd pa§śargaht. Packlau§śi.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015