Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 368. lpp.

1: lieds / Töw peeśautzam O §chehliex Deews / Ka tu mums pe§titu
2: no wi§śams bähdams.
3: 3. Vnd paczeļļam muh§śas Atzis vnd Śirrdi / Vs töw ar leelu
4: Waidu vnd Nopuh§chanu / Vnd meckleyam to Ghräko peedo§cha-
5: nu / Vnd wi§śas Śohdibas Attlai§chanu.
6: 4. Kattru tu śohli §chälige / Wi§§eems kattri töw tapehtz pee-
7: luhds / Eek§chan to Wahrdu tawa Dähla JE§u CHri§ti / Katters
8: muh§śo Pe§titais vnd Aisbilldetais gir.
9: 5. Tapehtz nahkam mehs / O Kunx vnd Deews / vnd śuhd§am
10: töw wi§śus muh§śus bähdus / No wi§śeems Ļaudeems att§tahti / Lee-
11: ļa` No§kum§chana` vnd breeßmiba`.
12: 6. Nhe vsluhko muh§śus leelus Ghräkus / Attpe§ti mums no
13: teems §chehlige / Stahw klaht py mums eek§chan muh§śu Waidu /
14: Pallied§i mums no wi§śu Nhelaimibu.
15: 7. Ka mehs warram no Śirrdtz / Preezahdami töw patteickt /
16: Packlau§śigi buht pehtz tawu Wahrdu / Töw alla§ch vnd muh§chige
17: §laweyam.
18: Litaney.
19: KYrie / Elei§on.
20: Chri§te / Elei§on.
21: Kyrie / Elei§on.
22: Chri§te / Packlau§śi mums.
23: Kunx Deews Tähws eek§chan Debbes.
24: Ab§chäloyees par mums.
25: Kunx Deews Dähls tahs Pa§śaules Pe§titais
26: Ab§chäloyees par mums.
27: Kunx Deews §wähtais Gharrs.
28: Ab§chäloyees par mums.
29: E§śi mums §chehliex.
30: Śauds mums myļais Deews vnd Kunx.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015