Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 367. lpp.

1: 15. Scho d§eeßmu mehs d§eedayu§chi 䧜am / Töw Kunx vnde
2: Deews peeluhkt : / : Ab§chäloyees töw par mums O JE§u CHri§t /
3: Muh§śas Śirrdes py töw ghree§i : Muh§śus Wahrdus tu ween pa-
4: §ie§ti / Muh§śa d§iewiba §tahw tawa` Rohka` / Vs Czillwäkeems mehs
5: nhe paļauyameeß.
6: Wend ab deinen Zorn / lieber GOtt.
7: ATtjemm tawu Dußmibu / myļais Deews / ar lehnibu / Vnd nhe
8: leetz barrghoht tawu a§śinainu Riexte / Nhe śohdi mums barr-
9: ghe pehtz muh§śu Nopällnu / Bett ar §chäla§tibu.
10: 2. Ai§to ja tu ghribbi pehtz Nopellnibu śohdiet / kas warr tawu
11: Dußmibu vnd Bar§śibu panne§t / Wi§śam by pa§u§t / ko tu Kunx e§śi
12: raddiyis / No tawu Śohdibu.
13: 3. Peedohd Kunx §chehlige muh§śu leelu Parradu / Attrau ta-
14: wu Tee§śu / parrahdi tawu §chäla§tibu / Ai§to tu §chählo ar leelu leh-
15: nibu / Mums śaud§eht.
16: 4. Jo mehs 䧜am nabbagi Tahrpi / Pie§chli vnd Semme / Ar
17: d§imbteems Ghräkeems / Wahyibu / Vnd nahwu apgruhtenati /
18: Kapehtz by mums wi§kim boya eedt / dußmohß beß §chäla§tibas.
19: 5. Vsluhko tawa Dähla Kru§tu vnd ruhktas Mohkas / Kat-
20: ters mums pe§tiyis gir ar śawu A§śini / Vnd litzis attdurrt §awu Śirr-
21: di vnd Śahnu / Tai Pa§śaulei par labb.
22: 6. Tapehtz O Tähws nhe leetz mums śamaitaht / Tawu Schä-
23: la§tibu vnd Gharru czaur CHri§tum mums dohd / Darri mums ar
24: to tahs Debbe§śes Manteneekus / Ar töw d§iewoht.
25: Wenn wir in höch§ten Nöhten §ein.
26: KAd mehs wiß leelakohs bähdohs 䧜am / Vnd nhe §innam kur
27: mums buhs pallickt / Vnd nhe attrodam Palligu neds Pad-
28: domu / Jeb mehs bähdayamees aggre vnd wähle.
29: 2. Tad mehs ar to ween ee=preezayameeß / Ka mehs wi§śi ween


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015