Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 364. lpp.

1: lem ja es töwis ai§mir§tu / Tad tas taißnis Deews / laid aismirr§t
2: mannis / kamehrt es d§iewoyu / Ja es töwis nhe peeminnu / Tad laid
3: mannai Mehlei peekehrteeß / Vnd py to Schohgli peelipt.
4: 4. Ja es nhe ar wi§śu §pähku / Jeru§alem töw czeeniyu :/: Ee-
5: śahkdams mannu Preeku vnd §lawu / Taggadien vnd muh§chige :
6: Peeminn tohs Bährnus Edom ļohte / Tah deena Jeru§alem / O
7: Kunx / Kattri śawa` Dußmiba` śacka : Plehß §emme / plehs §emme ick
8: §tundas / Jßpoh§ty tohs lieds patt Dibbinam / To Pammatu ghrib-
9: bam mehs maitaht.
10: 5. Tu §kaudiga Meita Babylon / śalau§ita vnd ißpoh§tita :/:
11: labb tam / kas töw dohs śawu Allgu / Vnd töw attkal attmaxa /
12: Tawu Pahrghallwibu vnd leelu blehdibu / Vnd mähro töw ar tah-
13: du Mähru / ka tu mums e§śi mehroyis / Labb tam katters tawus ma-
14: §us Bährnus / Śakamp vnd §wee§ch tohs py Ackmini / Ka tu tohpi
15: ai§mir§ta.
16: Mag Jch Vnglück nicht wieder§tahn.
17: JA es nhe warru Nhelaimibai prett §tahweht / Vnd ta Pa§-
18: śaule mann eenied / Mannas labbas Titzibas dehļ :/: Tad
19: tomähr es to §innu / Ta gir manna ghuddriba / Deewa Leh-
20: niba vnd §chäla§tiba / To buhs teems man att§taht : Deews nhe gir
21: taļe / Ma§u briedi / Tas śöw pa§leppyahß / teekams tas nomahz /
22: Kattri mann śawu Wahrdu ghribb aplaupiet.
23: 2. Es ißtai§śu ka ghribbädams śawas lietas / wahgs buhdams /
24: vnd kad Deews mann leek beedinaht :/: Tad tomähr es §innu / nhe-
25: weena Warra muh§cham palleek / taß gir wiß labbahx / Tam laizi-
26: gam buhß ißniekt : Ta muh§chiga baggatiba / darra droh§§chu Śirr-
27: di / py to es palleeku / nhe bähdadams nheneeku / Deews pallieds
28: man to Vswarreht.
29: 3. Wi§§as leetas weenu briedi §tahw / śackams Wahrdtz gir /
30: Kunx JE§u CHri§t / Tu §tahwe§śi mann py śahneem :/: Vnd red-
31: §e§śi vs mannu Nhelaimibu / Jht buhtu ta tawa / Kad tavs mann


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015