Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 363. lpp.

1: man §chau§ch vnd pamahza / Vnd ißtwaika / to Pa§śaul apnick-
2: dams / Vs tawu Wall§tibu czerreyu.
3: 6. Teitan Bähdas / muh§chige / mums nhe ai§kars :/: Ghräki
4: vnd Nahwe / vnd wi§śenahde Lixta / Wi§kim nomitte§śees. Preex vnd
5: Lyxmiba / Tanni pa§§cha` Stunda` / Tad mums śakamps / O Kunx
6: vnd Deews / §kubbenayeeß / Vnd nahtz ar tawu Wall§tibu.
7: 7. Kadu Preeku / Tas Czillwähx §cheit / Peed§iewo vs §chahs
8: Semmes :/: Kam alla§ch buhs / śawas Nahwes / vnd Bähdas
9: preek§ch Atzims red§eht : Ta Nhelaimiba / alla§ch §paida / labbus
10: vnde Rahmus / Kurr Meers vnd Preex / Ar Parghallwibu / Gir
11: ļauneems vnde bleh§cheems.
12: 8. Bett ta Naßta / jaw taggad buhß / vs pa§§chu ghallu pa-
13: czällta :/: Par Preeku muh§śo Waida / buhß parwahrßta / O Kunx
14: tu nhe warri mälloht. Bett muh§chigas Mohkas / Buhß alla§ch
15: teems Beßdeewigeems / O Kunx vnd Deews / tawa Tähwigu
16: Śirrdi / Muh§cham no mums nhe nogrees.
17: An Wa§§er Flü§§en Babylon.
18: PY Babyloņa Vhdens Straumes / Teitan śehdeyam mehs
19: bähdadameeß :/: Kad mehs domayam vs Zion / Tad rauda-
20: yam mehs no Śirrdtz: Mehs peekahrem ar ghrutu Śirrdi /
21: Tahs Stabbules vnde Kohkles / Py wiņja Wyhtoleems / Kattri
22: gir auggu§§chi wiņja Semme / Teitam by mums dauds Kaunu vnd
23: §meeklu / Jck=deenas no teems paczee§t.
24: 2. Kattri mums illge Czeetuma` turreya / Tanny pa§§cha` weeta` :/:
25: Ghribbeya no mums kahdu d§eeßmu / ar ļohte §pieweems Wahr-
26: deems / Vnd meckleya muh§śa` No§kummiba` / Weenu preezigu d§eeß-
27: mu: Och mehs luhd§am / pad§eedaht / Weenu Patteitziba d§eeß-
28: mu / weenu jauku d§eeßminyu / No teems D§eeßmeems no Zion /
29: kattri jauke att§kanne.
30: 3. Ka by mums tahda` Czeetuma` / vnd leela` nhelaimiba` :/: Tam
31: Kungham d§eedaht śawu d§eeßmu / tick §we§§cha` Semmeh : Jeru§a-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015