Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 362. lpp.

1: 7. Ghohtz / Slawa vnd Patteitziba / Gir töw Deews Täws
2: vnd Dähls śattai§śita / Ta lieds tam §wähtam Gharram / taws
3: deewi§kis Spähx / §attai§śa mums §tipprus / czaur JE§um Chri-
4: §tum / Amen.
5: Da es wol gieng / mein Hertz vnd Sinn.
6: Jm Thon :
7: O HERRE GOtt dein Göttlich Wort.
8: KAd labb klahyehß / Manna Śirrdtz vnd Prahtz / By alla-
9: §chien breeßmiba` :/: Nhelaimibu bydamahs / kattra mann nu
10: §pee§ch / Vnd mann ļohte vseedt: Nu kad nhe labb gir / Deews
11: tomähr py mann §tahw / Vnd pallieds to Naßtu panne§t / Kad neds
12: Laime / neds Nhelaimiba / Mann muh§chige warrehs §chaubiet.
13: 2. Bett vs Deewu / manna Śirrdtz droh§che / Alla§ch preezige pa-
14: dohdahs :/: Tas §churrp vnd turrp / tohs Deewabiyatayus ghlabba /
15: Ka teems nhe warr kahda Nhelaime peekahpt / to Beßdeewigo Riex-
16: te / ka tee dohma / nhe muh§cham §chauties / tohs Deewabiyatayus / ar
17: muh§chigu Śahp / Kunx tawu nabbagu Kohpiņju.
18: 3. Kunx darri labb / ka tam buhs buht / teems labbeems rahmeems
19: Śirrdeems :/: Vnd teems Beßdeewigeems / dohd śawu Allgu / muh-
20: §chigas Mohkas vnd §ahpes: Taws Meers alla§ch Py mums pal-
21: leek / Kattri mehs §cheit vs tow czärram / Laid ta Pa§śaule / ja tay
22: pattiek / To Dußmibu nomannyht.
23: 4. O Kunx Deews / pallied§i no bähdams / wi§śeems no§kummu-
24: §cheems Śirrdeems :/: Tu pa§ie§ti tohs / ka tee muh§cham Bähdada-
25: mi nhe gir liexmi / Nhopu§§chahß vs töw / pe§ty tu tohß / Ka tu mums
26: e§śi śohliyis / Tu weens ghribbi / Eepreezeenaht / Wi§śus kattri vs töw
27: czerre.
28: 5. Leelas Śirrdes śahpes / Mann ļohte §pee§ch / Ka tu Deews
29: pattz to §inni :/: Tas gir taws Prahtz / Pallied§i mann klu§śam / vnd
30: peezeetige panne§t / Tawu Riext / Mannas Mee§śas / Kattra


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015