Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 360. lpp.

1: 9. Ar ghohdu warri tu buht / preeziex no Śirdtz :/: Czittu nhe
2: apprunna / ar ghohdu śmaidi : Ai§to Preeziba vnd Liexmiba / Pa-
3: yämm dauds bähdas.
4: 10. Py Śeewi§keems / ar ghohdu d§iewo :/: Nhe runna tu
5: aplamm / tu tohs kauneyees: Tad buhs töw ghohtz vnd teick§cha-
6: na / alla§ch par Allgu.
7: 11. Kas nu darriehs / pehtz §cho Mahzibu :/: Tas śawu Mann-
8: tu / baggatige śakrahß : Vnd śawas Deenas peed§iewohs / Ar ghoh-
9: du Deewam pattickdams.
10: XXIII.
11: Vom Creutz / Verfolgung vnd Anfechtung.
12: Was kan vns kommen an für Noht.
13: KAhda Waida warr mums notickt / Kad mums tas Kunx patz
14: ghanna :/: Vnd meelo mums ar śawu Maiß / Vnd vs śawu
15: ghannibu wadda : Ta lieds eepreezena muh§śu Śirrdi / Vnd
16: d§irrdena ar to śaldu Vdeni Śawa czeeniga{czeenia} §wähta gharra.
17: 2. Śawa dahrga Wahrda pehtz / Tas mums wädd vs ih§tänu
18: czeļļu :/: Nhe lai§ch nhekahda` laika` nhe ee=preezatus / buhdamus
19: Lixta` vnd Waida` : Tapehtz mehs alla§ch droh§§chi 䧜am / Jrr pa§-
20: §cha` Nahwes ähna vnd Mohkams / Ai§to tu Kunx e§śi py mums.
21: 3. Tas ghanniklis vnd Si§lis muh§śa ghanna / Mums eepree-
22: zena vnd śunni :/: Tha Nelaime §lahpeena tahs Mee§śas Karumu /
23: Ka ta nhe darra bähdas / Tam gharram czaur to Ghräko Wainu /
24: kattra muh§śa` Mirr§tama` Mee§śa` gir / Vnd alla§chien ku§tenayahß.
25: 4. Tu e§śi mums packlayis weenu ghalldu / Kattru mehs alla§ch
26: vsluhkoyam :/: Tawa §wähta Wahrda czeenigu barribu / Kattru
27: mehs muh§śahs Śirrdihß ghrämmoyam : Kad mums tas Wälls
28: ar śawu Willtibu vseedt / Ta patti muh§śu Dweh§śel eepreezena / Ar
29: tawa gharra Pillnibu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015