Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 359. lpp.

1: 7. Mehs luhd§am töw Kunx JE§u CHri§t / czaur tawu ruhktu
2: Mohku / Ka tu par mums nomirris e§śi / Kunx JE§u CHri§t / Tu
3: nhe ghribbätu no mums att§taht.
4: 8. Vsjemm mums par taweems Bährneems / Ka mehs töw al-
5: la§chien §laweyam / Tawu Wahrdu att§i§tam mehs wi§śi / vs ih§tä-
6: nu czeļļu / czaur JE§um CHri§tum / Amen.
7: Lieb GOtt für allen dingen.
8: MYļo Deewu par wi§śahms leetams / no Śirrdtz dibben :/:
9: No wiņja Wahrdu d§eed / alla§ch ick §tundas / Wiņja §lawu
10: alla§chien / turri tawa` Mutte.
11: 2. Myļo arrid§an tawu Tuwaku / beß wi§śu Schullti :/: Ka
12: tas tawu labbu Śirrdi / Alla§ch nomanniet warr: Vnd töw palleek
13: §kie§ta Dweh§śele.
14: 3. Pee=eedt töw Nhelaimiba / Nhe wi§kim ißby§tees :/: Ar leh-
15: nigu Prahtu czeet / jeb ta to Śirrdi ähd: Deews §inna to ih§tänu
16: laiku / Kad tam pattiek.
17: 4. Wi§śohß tawohß bähdohß / Palligu meckle :/: No Deewu
18: ween tawu Kunghu / Tas töw dohs / Kas töw wayaga gir / to tu
19: patz red§eh§śi.
20: 5. Gir Deews töw dehwis / Pillu Rohku :/: Nhe laid bähdas
21: czee§t / Kattreems peetruhxt : Tawu nabbagu Tuwaku / ähdini /
22: d§irrdini / at§pirrd§ini.
23: 6. Wi§śu Leppnibu vnd ghre§nibu / no Śirdtz nitzini :/: Ai§to
24: Deews patz to nhe ee=räds / śohda to alla§chien : Czaur Mylä§tibu
25: vnd §emmigu Śirrdi / Wiņja Slawu ißplatti.
26: 7. Ar Äh§chanu vnd ar D§err§chanu / turri labbu Mähru :/:
27: To alla§ch eeghadayeeß / Ka Deews to eenied / To leelu Pliete§§cha-
28: nu / tapehtz e§śi ghaddiex.
29: 8. Tohs krahßnus jaunus Ļaudis / Tu nhe peewill :/: Laid tee
30: Wi§śu ghohdibu / alla§ch no töw räds : Ghohdu vnd Deewa biya-
31: §chanu / Tu teems mahzi.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015