Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 358. lpp.

1: Es ghribbu jums wi§śus barryoht / Par Auxtumu / Baddu Pa§śar-
2: gaht / To titzeeta mann pattee§śe.
3: 8. Tad e§śeeta nu ar Meeru / Ar to Allgu kattra jums kļuh§t :/:
4: Mans Tähws jums alla§chien dohß / Wiß kas jums wayaga gir /
5: Ka juhß nhe i§śami§śaht / Kad jums pa§tara` Deena` / Preek§chan ta
6: Czillwäka Dählu ja§tahw.
7: 9. Ghohtz / §lawa vnd Patteitziba / Gir Deewam śatzita muh-
8: §chige :/: Par śawu jauku Mahzibu / Kattru tas mums gir śattai§-
9: §iyis / Ar śawu Deewi§ku Mutt / Taß pallieds wi§śahs Stundahs /
10: Eek§chan Däb䧜u=wall§tibas.
11: Jch weiß mir ein Blümlein i§t hüb§ch vnd fein.
12: ES §innohß śöw weenu Pugkiet / ta gir jauka vnd §kai§ta /
13: Ta gir man pa Pratam / Ta patiek eek§chan mannu Śirrdi /
14: Ta patti Pugkite / par wi§śeems czitteems Pugkitems.
15: 2. Ta Pugkite gir tas Deewa Wahrdtz / Kattru Deews mums
16: gir dehwis / Tas wädd mums vs to §chauru czeļļu / §cheit vnd turr /
17: Eek§chan tahs muh§chigas d§iewo§chanas.
18: 3. Tas gir tas czell§ch / tas ghai§chums / tee Wahrti / Ta
19: Taißniba vnd ta D§iewiba / Kas śawo Ghräko dehļ bähdayahß /
20: vnd no teems att§tahy / Tam gir tee czaur CHri§tum peedohti.
21: 4. Tas śacka : nahzeeta §churr wi§śi py mann / Wi§śi kattreems
22: ta Śirrdtz gir ghruta / Es ghribbu ka juhs pa§§chi ghribbaht / to ti-
23: tzaht / D§eedenaht juh§śu Wainu.
24: 5. Jemmeeta / ähdeeta / ta gir manna Mee§śa / Kattru taggad
25: es jums dohmu / Es dahwenu jums wi§śu mannu Manntu / Ka
26: juhs warreeta mannis peemineht.
27: 6. Jemmeeta vnd d§erreeta tas gir mans A§śins / To äßmu
28: es juh§śo dehļ ißleyis / Katters ghanne darra par juh§śeems Ghrä-
29: keems / czeekahrt juhs to darraita / Ka es jums to äßmu ee§tadi-
30: yis.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015