Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 357. lpp.

1: gir :/: Wiņja Dählam gir dauds labbumu / Schäla§tibu tas mums
2: nopellniyis gir: Arrid§an Deews tas §wähtais Gharrs / Eek§chan
3: Titzibas tas mums wallda / Eek§chan Däbb䧜a=wall§tibas tas
4: mums wadda / Tam mehs patteitzam.
5: O Men§ch wolle§t bedencken.
6: O Tu Czillwähx apdohma / Mannu leelu ruhktu Mohku :/:
7: Es ghribbu töw attkal dahwenaht / To d§iewibu par to Na-
8: wu / Py man buhs töw thurreteeß / Es äßmu töw par lab-
9: be / To Däbb䧜u attwehris.
10: 2. Es nhe äßmu töw attne§śis / czaur Śuddrabbu vnd Sälltu :/:
11: Ar mannu A§śini nomaxayis / Ka e§śi tu tad tick läppnis? Wir§śon
12: Semmes Manntu śakraht / czaur to tawu Dweh§śel śamaitaht / ar-
13: rieg es töw to mahziyu?
14: 3. Kas §cheitan to Baggatibu eeghribbahs / Par mannu Leh-
15: nibu :/: To buhß tay Ruh§śei śamaitaht / vnd buht tam muh§chige
16: §chähl : Śackrahtu eek§chan Däbb䧜u / Tur juhß attra§śeeta to lee-
17: tu / Kaß jums py Dweh§śeles wayaga gir.
18: 4. Tee Pugki wir§śon to Lauku / ka krahßne tee turr §tahw :/:
19: Tee nhe maxa ar Naudu / To Krahßnumu / kattra teems gir : Sa-
20: lomons śawahß Drehbehß / Nhe by lieds weenai lappai / To pa§-
21: §cho Pugkiņjo.
22: 5. Tee Puttninyi appack§chan Debbeß / gir liexmi śawa` lißda` :/:
23: Tahs Lap§as śawa` Alla` / Tohp no mann pa§śarghatas / Es nhe äß-
24: mu nheneeka patturreyeeß / Vs ko es śawu ghallwu lieckt warru /
25: Kas kaitas gir tad mann nu ?
26: 6. Debbes vnd Semme mann peedärr / Wiß Krahßnums ar-
27: rid§an klaht :/: Kas ghribb tad mann mannus Ļaudis ißwillt / Kat-
28: trus es äßmu weddis / Aran Egyptero Semmes / Ar śawu §tippru
29: Rohku / Eek§chan tahs śohlitas Semmes.
30: 7. Tapehtz nhe bähdayeeteeß / Kattri juhß manni Mahzekļi e§-
31: śeeta :/: Par Barribu neds par Drehbems / Es ghadayu par jums /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015