Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 356. lpp.

1: 2. Kad Czillwäka Schäla§tiba / vnd labbdarri§chana mitte-
2: yahß :/: Tad Deews dries attrohdahß / Sawa §pähku vnd Schä-
3: la§tibu parahda: Pallieds wi§śahs bähdahs / Peßti no Ghräku vnd
4: Kaunu / no Kehdehms vnd no Śaitehms / ta lieds arrid§an no
5: Nahwes.
6: 3. Vs to ghribbu es paļļautees / manna` ghruhta` laika` :/: Tas
7: mann nhe buhß §chähl / Wings noghree§ch wi§śu ļaun : Es tam wiß-
8: §kim pawehlu / Mannu Mee§śu / mannu Dweh§śel / mannu d§iewi-
9: bu / Wiß gir Deewam padohta / Wings warr darrieth / Ka tam
10: pattiek.
11: 4. Tas ween wiņjam pattiek / Kas mann wayaga gir :/: Wings
12: myļo mums no Śirdtz dibben / dohd mums to Kunghu CHri§t / Ja
13: śawu myļu Dählu: / czaur to wings mums ee=dahwena / Kas Meeß
14: vnd Dwe§śel warr vsturreht / Slahweyeeta to Debbe§śys.
15: 5. Slahweyeeta to ar Śirrdi vnd Mutt / wings abbediwi
16: mums dohd :/: Tha gir §wähta §tunda / eek§chan kattras mehs wiņ-
17: ju eeghadayam / czittz laix wiß ißniext / eek§chan kattru mehs d§iewo-
18: yam / mums buhß §wähteems tapt / vnd pallickt muh§chige.
19: 6. Jeb ta Pa§śaule ißniext / ar śawu leppnibu vnd Ghre§nibu :/:
20: Neds Ghohdiba vnd Mannta palleek / Ta by pirmahk auxta:
21: Mehs tohpam nomirru§chi / d§iļļi Semme ee=rackti / kad mehs ghul-
22: leyu§chi 䧜am / ghribb Deews mums Vsmohdenaht.
23: 7. Ta Dwe§śele nhe pa§uhd / wäßta eek§chan Abrahams Kleh-
24: pi :/: Ta Mee§śa tohp jauna peed§imbta / beß wi§śeems Ghräkeems /
25: wi§kim §wähta / vnd §kie§ta / Weens Bährns vnd Mannteeneex tha
26: Kungha / To mums czittahd nhe pahr=runnahß / taß Wälls ar śa-
27: wu Willtibu.
28: 8. Tapetz jeb es §cheitan czee§chu / Nhelaimibu vnd Mohkas :/:
29: Ka es tohs ghann nopällnu / tomähr nahk muh§chiex laix / Gir pills
30: Preezibas / Tho patti beß wi§śas mitte§chanas / ka es CHri§tum at-
31: §ie§tu / mann buhß red§eht vnd ju§t.
32: 9. Tas gir Deewa Tähwa Prahtz / katters mums raddiyis


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015