Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 355. lpp.

1: Sältz / jeb arrid§an Naude / Baggatiba vnd laiziga Mannta / Tas
2: §tahw ma§u brietinyu / Vnd nhe pallieds nhe neekahd Debbe§śies.
3: 14. Es patteitz§chu töw O CHri§te Deewa Däls / Ka tu man
4: to e§śi litzis mahziet / czaur tawu Deewi§ku Wahrdu / dohd man ka
5: es vs to pa§tahwu Vnd tha muh§chige §wähtz tohpu.
6: 15. Slawa / Ghohtz vnd Patteik§chana gir töw śatzita / Par
7: tawu wi§śu paradietu labb darri§chanu / Es luhd§u no Śirdtz / nhe
8: laid man no tawu Waigu / Noh§t §tumbtam pallickt muh§chige /
9: Amen.
10: Siehe wie gantz lieblich vnd §ein.
11: RAugi / ka mylige vnd krahßne / Stahw CHri§tus vnd śawi
12: Lohzekļi / Py kattreems gir wiß ween lieds / Labb / Ļaun / ka
13: noteekahß / Weena Mee§śa / weena Karra§cha / gir tas ar
14: mums / czaur śawu gharru śappietz.
15: 2. Kattru tas eek§chan wi§śu śawu Mee§śu / vnd wi§śeems śa-
16: weems Lohzekļeems :/: Licka notetzeht baggatige / Ka Aaroņa Sal-
17: we darriya / Kattra eek§chan śawahms Drehbems vnd Bahrdu / kad
18: tas par auxtu Ba§nizas=Kungu tappa czälltz / pa kohpam notetzeya.
19: 3. Wiņja §chäla§tiba eek§chan mums wi§śeems täck / vnd wi§śi
20: wiņjo dawani :/: Ka ta Ra§śa wir§śon Kallneems darra / no to auxtu
21: Debbeß : Ta buhs mums arrid§an proyam braukt / payembtees ta
22: Tuwaka bähdus / no brahligas Mylä§tibas.
23: 4. Tad ghribb tas Kunx muh§śu Deews / §awu §chäla§tibu mums
24: doht :/: Ka mums buhß §cheitan vnde turrp / Manntoht to D§iewi-
25: bu : Kattru mums nopellniyiß JE§us CHri§t / Taß muh§śu muh-
26: §chiex Mahzetays gir / No Mirroņeems vsczälltz.
27: Von GOtt wil ich nicht la§§en.
28: NO Deewu es nhe ghribbu attkahpt / Ai§to wings nhe att-
29: §tahw no mann: Wädd man vs ih§tänu czeļļu / czittahd es
30: ļohte allohtu : Śneeds mann śawu Rohku / Rytohß vnde
31: wackarohß / wings man labb peebaryoh / kurya Semmeh buhdams.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015