Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 353. lpp.

1: taweems Atztingeems / Mann mylige vsluhko :/: O Kunx JE§u /
2: mann leela baggatiba / taws Wahrdtz / taws Gharrs / tawa Mee§śa
3: vnd A§śins / mann eek§chige att§pird§ina: Jemm mann / mylige / Tawa`
4: Klehpi / ka es tohpu śilltz no §chäla§tibas / Vs tawu Wahrdu nahku
5: es aitzenahtz.
6: 5. Kunx Deews Tähws / manns §tippris Karyawiers / tu e§śi mann
7: muh§chige preek§ch tas Pa§śaules / Eek§chan tawu Dählu myļoyis :/:
8: taws Dähls gir śöw ar mann śaderreyees / Wings gir mans draud-
9: §ings es äßmu{äßwu} wiņja Bruhte / tadehļ es ļohte liexmoyohß: Eya /
10: Eya / debbe§kigu d§iewo§chanu / wings dohß / mann turr auxtu / muh-
11: §chige buhß mannai Śirrdei to teickt.
12: 6. Staipaita thas Stieghas vs Kohklehms / vnd leetzeeta tohß
13: krahßnus d§eeßmus / ar lyxmibu at§kanneht :/: Ka es warru ar JE-
14: §u CHri§t mannu krahßnu jauku Bruhdgamu / muh§chige Mylä§ti-
15: ba pallickt: D§eedeeta / deyeta / lighoyeeta / liexmoyeeta / Patteitzee-
16: ta tam Kungham / leels gir tas Konings tahs ghohdibas.
17: 7. Ka äßmu es no Śirdtz liexmis / Ka manns Draud§ings eeśahk
18: vnd beids / tas gir tas Eeeśakums vnd ghalls :/: Tas man wehl śöw
19: par ghohdu / Vsjembs eek§chan to Paradieśu / Tapehtz plick§kinu
20: es śawas Rohkas : Amen / Amen / Nahtz tu kraßnis Preekas Wai-
21: nax nhe palleetz illge / Töwis ghaidu es Śirrdtz.
22: Warumb betrü§tu dich metni Hertz.
23: KApehtz e§śi no§kummu§śi manna Śirdtz / bähdayees vnd czeet
24: śahpes / Par to laizigu baggatibu / czerre vs tawu myļu dee-
25: wu / katters wi§śas leetas raddiyis gir.
26: 2. Tas ne ghribb neds warr töw att§taht / tas arrid§an ghanne
27: §inn / kas töw wayaga gir / debbes vnd Semme peedärr tam / Mans
28: Tähws / vnd mans Kunx Deews / katters man klaht §tahw eek§chan
29: wi§śams bähdams.
30: 3. Kad tu mans Deews vnd Tähws e§śi / Tawu Bährnu tu muh-
31: §chige nhe att§tah§śi / Tu Tähwiga Śirdtz / Es äßmu weena nabbaga
32: Semmes Piethe / wir§śon Semmes es nhe §innu nhekahdu Preeku.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015