Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 352. lpp.

1: 2. Tawa Śeewa buhs tawa` Namma` / Ka kahtz Wyna§arrß
2: pills krahßno Oghu / Vnd tawi Bährni apkahrt tawu ghalldu / Ka
3: ölya §tahdas W䧜äli vnd jauni.
4: 3. Reds tahdu Ra§chu tas Wiers dabbu / kaß eek§chan Deewa
5: biya§chanas d§iewo / No to mitteyahß ta wätza Lah§ta vnd Dußmi-
6: ba / kattra teems Czillwäkeems gir peed§imbta.
7: 4. No Zion Deews töw §wehtieß / Ka tu red§ehs alla§chien / To
8: laimu tas Pillis Jeru§alem / Kattru Deews §chehlige vs luhko.
9: 5. Tas śaud§ehs tawu d§iewibu / Vnd ar lehnibu alla§ch py töw
10: buhs / Ka tu red§e§śi Bährno Bährnus / Vnd ka J§ra?l Meeru att-
11: rohd.
12: Wie §chön leuchtet der Morgen§tern.
13: KA §poh§che att§pied ta Rytaß Swaig§ne / Pilla Schäla§ti-
14: bas vnd Tee§śibas no to Kunghu / Tas śalldäns Śacknis
15: Je§§e :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu / mans Ko-
16: nings vnd mans Brudgams / E§śi mannu Śirrdi abjehmis: My-
17: liex / laipnis / jaux vnd krahßnis / leels vnd ghohdiex / baggahtz no
18: Dahwaneems / Auxtz vnd ļohte czeeniyams.
19: 2. Och manna Pehrle tu dahrx Wainax / Pattee§śe Deewa vnd
20: Marias Dähls / weens auxts peed§imbtz Konings :/: Manna
21: Śirrdtz śautz töw par krahßnu Pugki / Taws śalldäns Ewangeli-
22: ums / gir tyers Peens vnde Mäddus: Och manna Pugkite / Ho-
23: §ianna / Deewa Mai§e / ko mehs ähdam / Es töwis nhe warru ais-
24: mirr§t.
25: 3. Eeley ļohte d§iļļe eek§chan mannu Śirrdi / tu §poh§ch krahß-
26: nis dahrx Ackmins / to Löhßmu tawas Mylä§tibas :/: Vnd ee=pree-
27: zini mann / ka es tock palleeku / py tawu jauku Mee§śu / weens d§iews
28: Śahneskauls: Pehtz töw / gir man / §cheliga` Debbe§§es Roh§e /
29: Nhew䧧ala vnd ghru§d / Manna Śirrdtz no Mylä§tibas ee=wai-
30: nohta.
31: 4. No Deewu nahk man weens preeziex ghai§chums / kad tu ar


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015