Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 350. lpp.

1: 9. Tam Baggatam nhe pallieds śawa Mannta / Tam Jau-
2: nam nhe pallieds śawa leppniba. Tam buhß no §chennenes no§kirrth:
3: Kad kam=labban buhtu wi§śa Pa§śaule / Śuddrabs vnd Sältz / vnd
4: wi§śa Nauda / tomähr buhß tam nomirrth.
5: 10. Tam Mahzetayam nhe pallieds śawa §inna§chana / Tahs
6: Pa§śaules Leppniba gir wißkim wellt / Mums buhs wi§śeems no-
7: mirrth: Kas CHri§to §öw nhe padohdahß / Kamehrt tas d§iwo eek-
8: §chan §chehligu laiku / Muh§cham buhß tam ißnickt.
9: 11. Klau§śaitees vnd jemmeeta währa juhß myļi Bährni / Kattri
10: taggad e§śeeta Deewam paddäwu§§cheeß / Nhe bähdateeß juhß ta-
11: pehtz : Titzeeta §tippre Deewa Wahrdam / taß gir juh§śu Preex / vnd
12: §tippris Pills / Deews jums krahßne ee=preezenahs.
13: 12. Nhe attmaxayeeta ļaun ar ļaun / Raugait ka juhß nheno§eezi-
14: ge d§iewoyeeta / Laid ta Pa§śaule jums nitzina / Deews śohdys / tam
15: dohdeeta to ghohdu / To §chauru czeļļu alla§ch §taygayeeta / Deews
16: to Pa§śaul śohdys.
17: 13. Kad tas klahtohs ka mehs ghribbam / Ar We§śelibu vnd
18: leelu Manntu / ghann dries juhß attkahptu / Tapehtz attśuhta
19: Deews tohs bähdus / Ka juh§śu Mee§śa pahrmahzita tohp / Vnd
20: vsturrata py muh§chigu Preeku.
21: 14. Gir jums ta Nhelaimiba ruhkta vnd ghruta / Apdomayee-
22: ta ka karr§ta ta Elle gir / Eek§chan kattru ta Pa§śaule eetäck: Ar
23: Mee§śu vnd Dweh§śel buhs czee§t / beß mitte§chanas to muh§chigu
24: Mohku / vnd nhewarr tomehr śadeckt.
25: 15. Bett jums buhs pehtz §cho laiku / Ar Chri§to tas muh§chiex
26: Preex / Vs to buhs jums domaht / Nhe weens Czillwäx nhe d§iewo
27: kas i§śatziet warr / To ghodu vnd to muh§chigu allgu / kattru tas
28: Kunx jums dawenahs.
29: 16. Vnd ko tas muh§chiex lehniex Deews / Śawa` Wahrda` gir
30: śohliyis / §währädams py śawu Wahrdu / To turrehs vnd dohß
31: tas itt tee§cham / Tas pallieds mums py to Engeļo Drauds / czaur
32: JE§um CHri§tum / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015