Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 349. lpp.

1: NAhzeeta §churr py man / śacka Deewa / Dähls / Wi§śi / kattri
2: juhs e§śeeta abghrutenati / No Ghräkeems ļoht nomahkti /
3: Juhß Jauni / Wätzi / Śeewas vnd Wyri / Es ghribbu
4: jums doht / kas mann gir / ghribbu d§eedenaht juh§śu Wainu.
5: 2. Manna Juhga gir śalldäna / manna naßta gir weegla / Kaß
6: to mann labpraht pehtz näß / To Ell tas ißbehx / Es ghribbu tam
7: tee§cham pallid§eht ne§t / Ar mannu Palligu tas panahx / To muh-
8: §chigu Däbb䧜u Wall§tibu.
9: 3. Ko eß äßmu darriyis vnd §cheitan czeetis / D§iewodams wäh-
10: le vnd aggre / To buhß jums arrid§an darriet: Ko juhß domayeeta /
11: runnayeeta vnd darraita / Tas gir wiß labbs vnde parei§e / Kad taß
12: noteek pehtz Deewa Prahtu.
13: 4. Labpraht ghribbätu ta Pa§śaule §wähta buht / Kad ween nhe
14: buhtu ta leela Nhelaimiba / kattra wi§śeems Chri§titeems Ļaudeems
15: ja=czee§ch : Nu nhe warr tas jo czittahde buht / Tapehtz eedohdeeß ar
16: labbu Prahtu / Ja tu ghribbi muh§chigas Mohkas ißbehkt.
17: 5. Wi§§a raddita leeta dohd leezibu / kas d§iewo eek§chan Vhde-
18: ni / Lappu vnd Sahl / Śawu czee§chanu nhe warr tas ißbehkt / Kas
19: tad eek§chan Deewa Wahrdu nhe ghribb / pedtz buhß tam tad ta
20: Wälla Mohkas / Ar ghrutu Śirrdi czee§t.
21: 6. Schodeen gir tas Czillwähx jaux / jauns vnd gharr§ch / Rythe
22: gir tas jaw be§§pehtziex / ghanne dries tam arrid§an ja=mirr§t / Ka tee
23: Pugki vs to lauku / Ta buhs tay krahßnai Pa§śaulei / Peepeh§che
24: śamaitatay tapt.
25: 7. Tha Pa§śaule ißbyh§tahs par to Nahwu / Kad kaßlabban
26: ghull pa§tarohß bähdohß / tad ghribb taß pirrmahk attgree§tees /
27: czittz §trahda to / czittz §trahda §cho / Śawu nabbagu Dweh§śel
28: taß wißkim aismir§śa / d§iewodams wir§śon Semmes.
29: 8. Vnd kad tas wairs nhe warr d§iewoht / Tad eeśahk tas ļohte
30: §chälohteeß / ghribbahß Deewam tad padohteeß / Es titzu patteeß /
31: ka Deewa §chlä§tiba / kattru wings alla§ch nitzinayis gir / Nhe läh-
32: te par to nahx.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015