Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 348. lpp.

1: Turr klaht ar mums muh§chige śaderreyees / Labb tam / kat-
2: ters no Śirdtz vs to pallai§chahs.
3: O Tähws taws Wahrdtz pa§tahw muh§chige / Tee§śa /
4: Taißniba / vnd tawas Rohkes darrbi.
5: Tu ißpe§ti kattri czietuma` gir / Vnd neß noh§t to Laupi§chanu
6: ar leelu ghohdu.
7: Swähtz / brieniex / muh§cham palleekams gir taws Wahrdtz /
8: Kaß to bye§tahs / tas attraß to ghuddribu.
9: Slawa Ghohtz / vnd Patteitziba gir töw / O Tähws śatzieta /
10: Muh§cham vnd §cheit arrid§an wir§śon §chahß Semmes. Amen.
11: Gelobet §ey GOtt vn§er GOtt.
12: SLawähtz gir Deews muh§śu Deews / Ka tas mums barroyis
13: gir / Ar śawu Wahrdu / tahs Dweh§śeles Maiß / Kas tam
14: titz / tas nhe räds to Nahwu / Halleluja / Halleluja / Nu
15: teitzeeta Deewam / Hallelujah.
16: 2. Slawähtz gir CHri§tus muh§śu Preex / Ai§to tas gir §awu
17: d§iewibu dewis / Ka mums nhe kait to Ghräko Waina / Wiņja
18: Wahrdtz gir mums ka śalldäns Wiens / Hallelujah / Hallelujah / Nu
19: teitzeeta Deewam / Halleluja.
20: 3. Slawähtz gir tas §wähtz Gharrs / ka tas mums §chäla§ti-
21: bu parada / Tohß trieß mehs luhd§am wi§śe wairs / Ar Darrbeems
22: ta Titziba tohp labbe paradita / Hallelujah / Hallelujah / Nu teitzee-
23: ta Deewam / Halleluja.
24: XXII.
25: Vom Chri§tlichen Leben vnd Wandel.
26: Kompt her zu mir §pricht GOttes Sohn.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015