Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 347. lpp.

1: palleek muh§chige / Labb tam / kaß no Śirdtz vs to palai§chahß /
2: Wings näß Debbeß vnd Semm.
3: 3. Tas turr muh§cham ko tas śohla / Jßdohd Tee§śu kam nhe
4: patteeß tohp darrietz / Tohß Jßallku§chus taß ähdina / Tas pe§ti
5: tohs kattri czeetuma` tohp turräti / czeļļ auk§cham tohß §emmeśi§tus /
6: Teems Ackleems to czeļļu rahda.
7: 4. Tohs labbus Deews myļo / Tho Barino Tähws gir tas
8: tee§cham / Vnd ghelb wi§śus Nabbagus / preek§chan to wi§śas ļau-
9: nas Runnas ißniext / Wi§śu ļaunu taß par labbu darra / Wiß §tahw
10: wiņja Rohkahß.
11: 5. Zion wiņja titzigi Ļaudis vnd Karr§ch / Eepreezayeeß Deewa
12: tawa Kungha dehļ / Tas wallda vnd paglabbo / Spehziex Könings
13: par wiß / Pe§ti mums arrid§an no wi§śu Nhelaimibu / Tahs Mee§-
14: śas vnd tahs Dweh§śeles.
15: 6. Par to alla§ch mehs tam patteitzam / §laweyam / ghohdam
16: vnd d§eedam / liexmodami Halleluja / Tam §tippram Deewam Chri-
17: §to ween / kattri mehs 䧜am wiņja §wähta Draud§iba / Tam d§ee-
18: dam mehs Halleluja.
19: Was Lobes §olln wir dir O Vater §ingen?
20: KAhdu Patteitzibu buhs mums töw / O Tähws d§eedaht?
21: Tawu Darrbu nhe warr nhe weena Czillwäka Mehle ißrun-
22: naht.
23: Tu e§śi mums pattee§śus Siemes dehwis / Py kattreems mehs
24: tauwu §chäla§tibu alla§ch baudam.
25: To beßdeewigu Parao eek§chan Juhri e§śi ap§liezenayis / Vnd
26: J§ra?li eekśchan Tuxne§§es ar Maiß vsturreyis.
27: Py to buhs mums alla§chien mahzietees / Ka tu ghribbi muh§-
28: śu Mee§śu vnd Dweh§śel vsturreht.
29: Ka tu parrahditu tawu leelu brienuma darrbu / E§śi tu śalau§i-
30: yis to Hethitero §pähku.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015