Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 345. lpp.

1: §wähtu gharru ghribbu es töw doht / Tam buhs töw bähdohs ee-
2: preezeenaht / vnd mahziet mann parei§e att§iet / vnd eek§chan Taiß-
3: nibas waddiet.
4: 10. Ko es äßmu darriyis vnd mahziyis / To buhß töw darrieth
5: vnd mahziet :/: Ka Deewa Wall§tiba tohp wayrohta / Deewam
6: par Slawu vnd ghohdu / vnd śarrghayeß par tha Czillwäka Mah-
7: zibu / No to śamaita tha czeeniga Baggatiba / To att§tayu es töw
8: par pehdigu{pehdibu} Mahzibu.
9: Nun lob mein Seel den HERREN.
10: NV §lawe manna Dweh§śel to Kunghu / vnd wis kas eek§chan
11: man gir wiņja §wähtu Wahrdu :/: Śawu labbedarri§chanu
12: tas wayro / Nhe aismirr§ti to O manna Śirdtz / Gir töw
13: peedewis tawus Ghräkus / vnd d§eedina tawu leelu Nhewe§śelibu /
14: Tas atpe§ti tawu nabbagu d§iewibu / Jämm töw §awa` Klehpy / Ar
15: baggatu Preeku peepillda / Attjauna lieds tam Ehrļam / Tas Ko-
16: nings darra labb / Pa§śarga / kattri czee§ch eek§chan winja Wall§ti-
17: bas.
18: 2. Tas gir mums litzis §innaht / §awu §wähtu Tee§śu vnnd
19: Śohdibu :/: Ta lieds śawu lehnibu beß mitte§chanas / Nhe neeka
20: §chäla§tibas nhe truhxt : Śawu Dußmibu leek tas ghann pahreedt /
21: Nhe śohda mums ka mehs pellniyu§chi / To §chäla§tibu tas nhe
22: śauds / Teems Jßbiyu§§cheems tas labb wehļ / Śawa lehniba gir
23: ghattawa / Wi§śeems kattri to biya / czeek tahļe tas au§trums yhß
24: Wackaru / Tick tahļe gir muh§§u Ghräki noh§tjämbti.
25: 3. Ka §öw Tähws ab§chäloyahs / Par śaweems nabbageems
26: ma§eems Behrniņjeems :/: Tha darra tas Kunx mums Nabba-
27: geems / Ja mehs to ka §kie§ti Bährni by§tam / tas pa§ie§t §awu Darr-
28: bu / vnd §inna ka mehs Pieߧli 䧜am : Jht ka ta Sahle vs lauku /
29: Weens Seedtz vnd krietuma lappa / tas wehgßch tur wir§śon puh§-
30: dams / tad wairs tas Seedtz nhe gir / Jhten ta taß Czillwähx noh§t
31: eedt / Wiņja ghalls tas gir tuwe klaht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015