Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 344. lpp.

1: eek§chan / Manna d§iwo§chana nhe derreya nheneeka leetas / Tee
2: Ghräki man by pahrjämu§chi.
3: 3. Manni labbi darrbi nhe §pehya nheneeka / Tee by wißkim śa-
4: maitati :/: Tas Czillwäka Prahtz enied Deewa śohdibu / Py labbu-
5: mu by tas nomirris / No bailibas es ghribbäyu i§śami§t / Nheneeka
6: ka Mirr§chana py man pallicka / Eek§chan Elles by mann eeghrimbt.
7: 4. Tad ab§chäloyahß tas muh§chiex Deews / Par mannu Nab-
8: bad§iebu :/: Tas atghadayahs śawas §chäla§tibas / Tas gribbeya
9: man lickt pallied§eht / Tas ghree§e vs man śawu Tähwa Śirrdi /
10: Nhe by tas tam pattees nhe kahdi §meekli / Ko tas czeeniya / to tas
11: dehwe.
12: 5. Tas śatziya vs śawu myļu Dählu / Nu laix gir ab§chälotees :/:
13: Brautz proyam tu czeeniex Waiņax mannas Śirdtz / Vnd e§śi to
14: Nabbago Pe§ti§chana / Vnd pallied§i tohs aran to Ghräko bäh-
15: dams / Nomahtz to dehļ to ruhktu Nahwu / vnd leetz tohs ar töw
16: d§iewoht.
17: 6. Tas Dähls tam Tähwam paklau§śiex by / Tas nahze py
18: man wir§śon Semmes :/: No weenas §kie§tas vnd §kaidras Jumpra-
19: was / Tam by mannam Braļam tapt / Wißkim §läppän thurreya
20: tas śawu Warru / Tas aptehrpehß eek§chan mannu nabbagu
21: Mee§śu / To Wällu ghribbeya tas ghuh§tiet.
22: 7. Tas śatziya vs man / turrees töw py man / Nu buhß töw iß-
23: dohteeß :/: Es dohdohs man patz wißkim par töw / Turr ghribbu es
24: par töw czinietees / Ai§to es peedäru töw / vnd tu peedäri man / vnd
25: kur es palleeku / tur buhß töw buht / Tam Eenaidneekam nhe buhß
26: mums §kirrt.
27: 8 . Tas ißleeß man mannu A§śini / Tha lieds mannu d§iewibu
28: laupieß: To wiß czee§chu es töw par labb / to buhß töw §tippre ti-
29: tzeht / Tho Nahwu apry manna D§iewiba / Manna Taißniba näß
30: noh§t tawus Ghräkus / czaur to tu e§śi śwähtz tappis.
31: 9. Vs Debbes py mannu myļu Tähwu / Brautzu es no §chahs
32: D§iewo§chanas :/: Tur ghribbu es buht taws Mahzetayis / To


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015