Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 343. lpp.

1: Katters tu pallied§ädams vnd pe§tidams tohs Ļaudis Tu Jumpra-
2: was Klehpi nhe e§śi kauneyees.
3: Tu e§śi teems titzigeems Deewa Wall§tibu attwehris / Vnd tahs
4: Nahwes §käpu vswareyis vnd śalau§iyis.
5: Tu e§śi töw py Deewa labbahß Rohkas śädenayis / Eek§chan gho-
6: du ta Tähwa.
7: Mehs titzam töw / tu no turrenes attnaxi weens Śohgis.
8: Tapehtz mehs luhd§am tawi Kallpi töw luhd§am /
9: Pallid§i mums / kattrus tu atpirrzis e§śi / ar tawu dahrgu A§śini.
10: To muh§chigu ghohdibu tawo §wähto leetz nums ar teems dabbuit.
11: Swähtus ghribbätu darrieth tawus Ļaudis / O Kunx: Vnd labb
12: darrieth / vnd jo pallied§eht taweems Bährneems: Vnd jo wall-
13: diet / vnd patzellt tohs nu vnd muh§chige.
14: Tad ghribbam mehs töw O Kunx / Jckdeenas ghohdaht.
15: Vnd tawu ghohdu alla§chien §lahweht / Tawam Wahrdam muh-
16: §chige patteickt.
17: Tu ghribbätu / O Kunx / mums ickdeenas / no Ghräkeems jo pa§-
18: śarghat.
19: Ab§chäloyees töw O Kunx / Ab§chäloyees töw par mums.
20: Laid mums notickt tawu §chäla§tibu / Ka mehs vs töw czärram.
21: Vs töw czärram mehs O Kunx / nhe laid mums muh§cham kauna`
22: tapt : Tawas lehnibas dehļ / O §chehliex Deews / Hallelujah.
23: Nun frewt euch lieben Chri§ten gmein.
24: NVn preezayees myļa Chri§tita Draud§e / vnd laideeta mums
25: liexmodami deet :/: Ka mehs droh§che vnd wiß ween lieds / Ar
26: Preeku no Śirdtz d§eedam / Ko Deews py mums darriyis gir /
27: vnd śawu leelu brieni§ku darrbu / ļohte dahrge gir tas mums attpirzis.
28: 2. Tas Wälls man czeetuma` thurreya / Eek§chan Nahwes bi-
29: yu es pa§uddis :/: Manni Ghräki man mohzi Deenas vnd Nacktis /
30: Eek§chan kattreems es biyu peed§immis / Es §tiggu alla§ch d§iļļahk


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015