Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 342. lpp.

1: Ar teems śwähteems eek§chan muh§chigu Preeku.
2: Pallied§i taweems Ļaudeems Kunx JE§u CHri§t /
3: Vnd §wehti kattri tawi Bährni gir.
4: Śarrgi vnd ghlabbo tohs alla§chien / Vnd czell tohs auxte eek§chan
5: muh§chige.
6: Jckdeenas Kunx Deews mehs teitzam töw / Vnd ghohdam tawu
7: Wahrdu alla§chien.
8: Pa§śargi mums §chodeen O §cheliex Deews / Par wi§śeems Ghrä-
9: keems vnd No§eegummu.
10: E§śi mums §chehliex O Kunx Deews / E§§i mums §chehliex eek§chan
11: wi§śams bähdams.
12: Parradi mums tawu §chäla§tibu / Ka muh§śa czerriba vs töw §tahw.
13: Vs töw czärram mehs myļais Kunx / Eek§chan Kaunu nhe att§tah
14: mums muh§chige / Amen.
15: Dich O GOTT loben wir.
16: TÖw O Deews mehs teitzam / Töw O Kunx mehs at§ie§tam.
17: Thöw O muh§chiex Tähws / czeeni wi§śa Semme.
18: Vnd wi§śi Engeļi Debbe§śies / Tawu ghohdu muh§chige at-
19: §ie§t.
20: Töw ar muh§chigeems Ballxneems / Cherubin vnd Serawin alla-
21: §chien d§eed :
22: Swähtz / §wähtz / §wähtz O Deews vnd Kunx tho leelo Pullko.
23: Pills gir Debbeß vnd Semme / No to Wall§tibu tawas ghohdibas.
24: Tawu ghohdu §lahweh vnde teitz Tee Apu§tuļi vnde Proweetes.
25: Töw ar ißlee§chanu śawu A§śini / Teitz wi§śi Mohzity.
26: Töw czaur wi§śu Pa§śaul / At§ie§t ta §wähta Draud§iba.
27: O Thäws no nhemehrodamas Wall§tibas / Lied§u ghohdu dohd ta
28: tawam pattee§śam vnd weenigam Dählam śawam Kungham.
29: Vnd tam Eepreezeetayam / tam czeenigam §wähtam Gharram.
30: O CHri§te tu Konings tahs Ghohdibas /Deewa Tähwa weens
31: muh§chiex Dähls.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015