Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 341. lpp.

1: KVnx Deews mehs teitzam töw / Kunx Deews mehs pattei-
2: tzam thöw.
3: Töw Tähws eek§chan muh§chige Ghohda ta Pa§śaule
4: §churp vnd turp.
5: Wi§śi Engeļi vnd Däbb䧧es draud§iba / vnd kas peedärr py tawu
6: Ghohdu.
7: Arrid§an Cherubin vnd Seerawin d§eed alla§chin ar auxtu Ballxni.
8: Swähtz gir muh§śu Deews /
9: Swähtz gir muh§śu Deews /
10: Swähtz gir muh§śu Deews / tas Kunx Zebaoth.
11: Tawa Deewi§ka Warra vnd Ghohdiba /
12: Eedt par Debbes vnd Semmes tahļe.
13: To §wähto Apu§tuļļo Draud§iba / vnd wi§śi myļi Proweetes.
14: Tee wi§śi §wähti Mohziti Teitz töw Kunx ar leelu Trohxni.
15: Ta wi§śa Chri§tita draud§iba / Teitz töw wir§śon Semmes alla§chien.
16: Töw Deews Tähws eek§chan auxtu Däbb䧜u / Tawu taißnu vnd
17: weenigu Dählu.
18: To §wähtu Gharru vnd Eepreezetayu / Ar taißnu Kallpo§chanu ta
19: teitz vnd ghohda.
20: Tu Konings tas ghodibas JE§u CHri§t / Deewa Tähwa muh-
21: §chiex Dähls tu e§śi.
22: Tu nhe e§śi tahs Jumprawas Mee§śu śaimoyis /
23: Ka tu to Czillwäku attpe§titu.
24: Tu e§śi tahs Nahwes Warru §alau§iyis / Vnd to Däbb䧜u att-
25: wehris.
26: Tu §ehd py Deewa labbas Rohkas / Ar wi§śu ghohdu eek§chan Täh-
27: wa Wall§tibas.
28: Weens Śohgis tu nahkams e§śi / Par d§ieweems vnd par Mirro-
29: ņeems.
30: Nu pallied§i mums Kunx taweems Kallpeems /
31: Kattri ar tawu dahrgu A§śini attpe§titi gir.
32: Laid mums Debbe§śiehß dallibai buht /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015