Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 338. lpp.

1: 6. Kunx tawu §wähtu Gharru muh§cham nhe attjemm no
2: mums / katters mums mahza turreht pattee§śu Titzibu / ka tawa
3: nabbaga Chri§tita Draud§iba / d§iewo eek§chan Meeru vnd Wee-
4: naidibu / Kyrie elei§on.
5: Collecten nach der Communion.
6: Deews Kunx gir ar jums. Antwort:
7: Mums noteek pehtz tawu Wahrdu.
8: Laideta mums Deewam patteickt:
9: O Pattee§śe Deews / wi§śewalldyx Tähws / mehs
10: luhd§am töw no Śirdtz dibben / leetz mums nabba-
11: geems to Auglu vnd Dahwanu tahs §wähtas
12: Mohzibas muh§śa Kungha JE§u CHri§ti / tas gir / to
13: §chäla§tibu vnd Ghräko Pamme§§chanu ar titzigu Śirr-
14: di §tippre śayembt / ka mehs pehtz tawa myļa Dähla
15: Wahrdu / wiņja §wähtu Mee§śu vnd dahrgu A§śini / kat-
16: tru tas par mums nodehwis vnd ißlehyis gir / ar to
17: Maiß vnd Wynu patte§śe 䧜am jämu§chi / czaur to pa§-
18: §chu tawu myļu Dählu muh§śu Kunghu JE§um Chri-
19: §tum / katters ar töw vnd to §wähtu Gharru d§iewo vnd
20: wallda pattees Deews alla§chien vnd muh§chige / Amen.
21: Ein ander.
22: OCh tu myļais Kunx vnd Deews / katters tu py
23: §cho brini§ku Wackarehden tawu Mohzibu pee-
24: minneht vnd mahziet mums pawehleyis e§śi:


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015