Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 337. lpp.

1: 7. Wings śacka patz nahzeeta juhß Nabbagi / Eß ghribbu man
2: par jums ap§chälotees / Nhe kahtz Ahr§ts tam W䧜älam gir waya-
3: ge / Wiņjo Darrbs tohp par §meeklu.
4: 8. Kad tu warrätohß śöw ko nopellnitees / Kapehtz by tad wa-
5: yaga man par töw nomirrth / Schiß ghalldz töw arrid§an nhe pal-
6: lieds / Ja tu śöw pa§§cham pallid§eht ghribbi.
7: 9. Titzi tu to no Śirrdtz dibben / at§ie§ti ar to Mutt /tad e§śi tu
8: labbe vnd parei§e ghattaws / Vnd ta Barriba tawu Dwe§śel eepree-
9: zina.
10: 10. Teems Augļeems nhe buhß arrid§an ißpallieckt / Tawu Tu-
11: waku buhß töw myļoht / Ka tu tam pallid§eht warr / Jhten ka taws
12: Deews py töw dariyis gir.
13: GOtt §ey gelobet vnd gebenedeyet.
14: DEwam mehs §lawejam vnd śackam patteitzibu Ai§to wings
15: mums patz gir meelohyis :/: Ar śawu Mee§śu vnd ar śawu
16: A§śini / to leetz Kunx Deews mums par labbu notickt / Kyrie
17: elei§on.
18: 2. Kunx czaur tawu §wähtu Mee§§u / kattra no tawu Maht
19: Maria nahze / Vnd tas §wähtz A§śins / Pallieds Kunx mums no
20: wi§śams bähdams / Kyrie elei§on.
21: 3. Ta §wähta Mee§śa gir par mums nodohta / Eek§chan Nah-
22: wu / ka mehs czaur to warrätam d§iewoht :/: Nhe leelaku{leekaku} §chäla§ti-
23: bu warrätu tas mums dahwenaht / Py kattru mumsto by peemin-
24: neht / Kyrie elei§on.
25: 4. Kunx tawa leela Mylä§tiba töw §peedu§śi gir / Ka tawam
26: A§śinim py mums by leelu brienumu darrieth / vnd nomaxaht muh§-
27: śu Parradu / Ka nu Deews attkal muh§śu Draux gir tappis / Kyrie
28: elei§on.
29: 5. Deews dohd mums wi§śeems śawu §cheligu Swähtumu / ka mehs
30: eetam vs śaweems czeļļeems / eek§chan ih§tänu Mylä§tibu / vnd brah-
31: ligu Peetitzibu / Ka mums ta Barriba nhe ähd to Śirrdi / Kyrie elei§.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015