Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 336. lpp.

1: Das Chor.
2: Vnd ar tawu Gharru.
3: Hie reichet man das heilige Abendmahl des
4: wahren gegenwertigen Leibes vnd Bluts JESV
5: CHri§ti / vnd wird ge§ungen :
6: JE§us CHri§tus vn§er Heyland.
7: JE§us CHri§tus muh§śu Pe§titays / katters no mums Deewa
8: Eenaidibu jehme / czaur śawu ruhktu Mohku / Pallied§eya
9: tas mums no tahs Elles śahpes.
10: 2. Ka mums muh§cham nhe by to aismirr§t / Dehwe tas mums
11: śawu Mee§śu eh§t / Eek§chan to ma§u Maiß mums nheśaprotoht /
12: Vnd śawu A§śini d§errt eek§chan to Wynu.
13: 3. Kas ghribb py §cho ghalldu eedt / Tam buhß labbe śawu leetu
14: apdohmaht / Kas nheczeenige §cheit klaht eedt / Par to D§iwibu tas
15: to Nahwu dabbu.
16: 4. Töw buhß Deewu to Tähwu §laweht / ka tas töw tick lab-
17: be barryo / vnd par tawu No§egummu / Śawu Dählu gir litzis py
18: Kru§tu nokaut.
19: 5. Töw buhß titzeht vnd nhe i§śami§t / Ka tha gir weena Barriba
20: tho Nhewe§śeļļo / Kattreems ta Sirdtz no Ghräkeems ghruta gir /
21: Vnd no Jßbail gir no§kummu§śi warren.
22: 6. Tahdu leelu lehnibu vnd §chäla§tibu / Meckleh ta Śirrdtz ar
23: leelu bähdu / Gir töw labb tad palleetz tur noh§t / Ka tu nhe dabbu
24: ļaunu Allgu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015