Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 325. lpp.

1: denaht :/: Ai§to kur tas gir wiß tuwahke / Turr nhe gribbas tas
2: §öw lickteeß nomanniteeß : Wiņja Wahrdam buhs töw pattee§śam
3: buht / Vnd jeb tawa Sirdtz wi§chkim to aisleeds / Tomähr nhe lee-
4: tzees ißbyhtees.
5: 13. Ślawa vnd Ghohdtz ar auxtu Teick§chanu / Par §cho wi§§u
6: labbu darri§chanu :/: Deews Tähws / Dähls / vnd §wätais Gharrs /
7: tas ghribbätu ar §chäla§tibu peepilldiet / Ko tas eek§chan mums eeśah-
8: tzis gir / Par ghodu śawas Wall§tibas / Ka śwehtietz tohp wiņja
9: Wahrdtz.
10: 14. Wiņja Wall§tiba laid nahk / wiņja Prahtz wir§śon Sem-
11: mes / Noteek ka eek§chan Däbb䧜o=wall§tibas :/: Ta Deeni§ka Mai-
12: §e mums §chodeen dohta tohp / gribbätu muh§śo Parradu pamme§t / ka
13: mehs arrid§an muh§śeems Parradneekeems darram / Nhe laid mums
14: eek§chan Kahrdena§chanu §tahweht / Pe§ty mums no ļaunu / Amen.
15: HErr CHri§t der einig GOttes Sohn.
16: KVnx Chri§te weeniex Deewa Dähls Tähwa eek§chan muh-
17: §chige :/: No wiņjas Śirdtz isaud§is / lieds ka §tahw raxtietz:
18: Tas gir ta Rytas§chwaigsne / Śawu §piedumu §teep tas ta-
19: ļe / Preek§chan czitteems §kaidreems Swaigsneems.
20: 2. Par mums weens Czillwähx peed§immis Eek§chan pa§taru
21: laiku :/: Tay Mahtey nhe gir pa§uddu§śi Śawa Jumprawas §kie-
22: §tiba / To Nahwu par mums śalau§iyis to Däbb䧜u att§lehd§is / to
23: D§iewibu attkal attne§śis.
24: 3. Laid mums eek§chan tawas Mylä§tibas / Vnd At§i§chanas
25: peejembtees :/: Ka mehs eek§chan Titzibas palleekam / Vnd kallpo-
26: yam eek§chan Gharru tah / Ka mehs §cheit warram baudieth / Ta-
27: wu Śalldumu Śirrdy / Vnd twiextam alla§ch pehtz töw.
28: 4. Tu Radditais wi§śo leeto / Tu Deewa Tähwi§ka §pähx :/:
29: Tu walldi no weenu ghallu ihs ohtram / §pehziex pehtz tawu pa§§chu
30: Warru / Muh§śus Śirrdes py töw grees / Vnd no wehrs muh§śus
31: Prahtus / Ka tee nhe attkahp no töw.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015