Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 324. lpp.

1: 5. Tomähr by teems Baußleems pepillditeems buht / czittad
2: mehs buhtam wi§śi śamaitati :/: Tapehtz śuhtiya Deews śawu Däh-
3: lu Pa§śauleh / Tas patz gir Czillwähx{Czillwähr} tappis : Wi§śu Baußlu gir
4: tas peepiildiyis / Ar to śawa Tähwa Dußmibu klu§śenayis / kattras
5: par mums wi§śeems ghaya.
6: 6. Vnd kad tas nu peepilldietz gir / No to kas to §pehya darriet :
7: Tad mahzees nu tu Chri§tietz Czillwähx / Tas Titzibas ih§tänu dab-
8: bu: Neh wairs / ka mans myļais Kunx / Tawai Nahwei buhß man
9: par D§iewibu buht / Tu e§śi preek§chan man maxayis.
10: 7. To es no Śirdtz dibben titz / Taws Wahrdtz nhe warr pee-
11: willt :/: Nu śacki tu / nhe weenam buhs i§śami§t / To tu muh§cham
12: nhe mälo§śi / Kas titz eek§chan man / vnd tohp Chri§tietz / Tam gir ta
13: Debbes attpirckta / Ka tas nhe taptu pa§u§ts.
14: 8. Tas gir ween preek§chan Deewu taißnis / kas §cho Titzibu §a-
15: yämm :/: Ta Titziba czaur to at§pied / Ja ta tohß darrbus nhe leeds /
16: Deewam tahda Titziba pattiek / Tam Tuwakam darries tha My-
17: lä§tiba labb / E§śi tu no Deewu peed§immis.
18: 9. Tee Ghräki tohp czaur to Baußlu att§ieti / vnd §itt to Sin-
19: na§chanu §emme :/: Tas Ewangeliums nahk tudeļ / Vnd ee§tippre-
20: na attkal to Ghräzeneeku : Tas śacka / Nu leed §churr py to Kru§tu /
21: Eek§chan Baußlu nhe gir Meers neds Du§śe§chana / Ar wi§śeems śa-
22: weems Darrbeems.
23: 10. Tee Darrbi tee nahk pattees §churp / No weenu pattee§śu Ti-
24: tzibu :/: Kad ta nhe buhtu pattee§śa Titziba biyu§śi / Tad ta arrid§an
25: labbe nhe buhtu darriyu§śi : Tomähr darra ween ta Titziba taißnu /
26: Tee darrbi kallpo tam Tuwakam / Py teems mehs to Titzibu no-
27: mannam.
28: 11. Ta czerriba ghaida to yh§tänu laiku / ko Deewa Wahrdtz
29: śohla :/: Kad tam par Preeku buhß notickt / Nhe leek mums Deews
30: ih§täne §innaht : Wings §inna ghann kad gir ih§täns laix / Vnd nhe
31: darra py mums kahdu Willtibu / To buhß mums wiņjam titzeht.
32: 12. Jeb tas leekahs ka nheghribbädams / Nhe leetzees to ißbee-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015