Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 323. lpp.

1: Czillwäku red§eyis krietam / katters śöw palai§chahß vs Deewa
2: Wahrdu / Tas pallieds wi§śeems śaweems Titzigeems.
3: 8. Es luhd§cho / O Kunx / no Śirdtz dibben / tu nhe ghribbätu
4: no man attjembt :/: Tawu §wähtu Wahrdu no mannas Muttes /
5: tad man nhe apkaunehß / Manni Ghräki vnd No§egumi / vs tawu
6: §chäla§tibu es wißkim paļļauyohß / kas nu §tippre vs to pallai-
7: §chahß / Tas nhe byhśees par to Mirr§chanu.
8: 9. Manneems Kahjeems gir taws §wähtz Wahrdtz / weena ee-
9: däd§enata Śwetze :/: Ghai§chums katters man to czeļļu rahda / ja
10: schi Rytas=§waigsne Eek§chan man vslätz tudeļļ śapproht / Tas
11: Czillwähx to leelu Dawanu / kattru Deewa Gharrs teems tee§cham
12: śohly / kattri vs to czerre.
13: Es i§t das Heyl vns kommen her.
14: TA Pe§ti§chana gir mums nahku§śi / no tyru §chäla§tibu vnnd
15: Lehnibu :/: Tee darrbi muh§cham nhe pallieds / Tee nhe warr
16: mums pa§śarrgaht / Ta Titziba vsluhko JE§um Chri§tum /
17: Tas gir par mums wi§śeems ghanne darriyis / Tas gir tas Widde-
18: tais tappis.
19: 2 . Ko Deews eek§chan Baußleems pawehleyis gir / kad / mehs
20: to nhe warreyam darrieth :/: Tad czehlehß dußmiba vnd leelas bäh-
21: das / Preek§chan Deewu da§chekahrtige / No to Mee§śu nhe ghrib-
22: beya nahkt tas gharrs / kattru tas Baußlis wißwairahk ghribbeya /
23: Mehs biyam wi§śi pa§uddu§chi.
24: 3. Weena willtiga dabba by turr klaht / ka Deews śawu Bauß-
25: lu buht dehwis :/: Jht ka mehs pa§śchi warrätam / Pehtz śawu Prah-
26: tu d§iewoht : Ta gir tas weens §poh§ch Speegels / katters mums
27: parrada to ghrezigu dabbu / eek§chan muh§śu Mee§śu ap§läptu.
28: 4. Nheneekahd nhe warreya ta patti dabba / No pa§§chu §pähku
29: att§tahta tapt :/: Vnd jeb tas da§chkahrt baudietz tappa / Tomähr
30: tee Ghräki wairahk czehlehß : Ta Willteneeka darrbu Deews ļoh-
31: te nolahd / Vnd tai Mee§śy tee Ghräki / alla§chien palleek peed§imbti.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015