Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 322. lpp.

1: mums eed§imbti gir / no teems mehs nhe warram / pe§titi tapt / beß
2: Deewa Dählu kas mums pe§tyis gir / no tahdu leelu Wainu / kad
3: ta T§chuhßka §awu parrunnaya / Deewa dußmibu vs śöw rautees.
4: 2. Ka tad nu ta T§chuhßka Eewu gir parrunnayu§śi / Ka ta
5: gir parkapu§śi :/: Deewa Wahrdu / to nitzinadama / Ar to vs mums
6: wi§śeems / Rawu§śi gir to Nawu / tad by jo wayag / Ka Deewam
7: arrid§an by mums dohdt / śauwu myļu Dählu to Peßtitayu / czaur
8: kattru mehs warrätam d§iewoht.
9: 3. Ka mums nu gir §we§§chi Ghräki / Eek§chan Adamu wiś-
10: śeems Kaunu darriyu§chi :/: Ta gir mums §we§§cha §chäla§tiba / Eek-
11: §chan CHri§to wi§śus §alied§enayu§śi / Vnd ka mehs wi§śi czaur Ada-
12: ma no§egumu / 䧜am muh§chiga` Naweh nomirru§chi / Ta gir Deews
13: czaur Chri§ti Nawu / Atjaunayis kas by śamaitahtz.
14: 4. Tas gir mums śawu Dählu dehwis / Kad mehs wehl
15: wiņja Eenaidneek biyam :/: Katters par mums py Kru§ta pakahrtz /
16: Nokautz / eek§chan Däbb䧜u brautzis gir / czaur to mehs 䧜am / no
17: Nawes vnd Mohkam Pe§titi ja mehs pallai§chamees / vs §cho Pree-
18: ku / ta Tähwa Wahrdu / kam ghribb to Mirr§chano dehļ §chau§§cha-
19: las par=eedt?
20: 5. Tas gir tas czell§ch / ghai§chums / tee Wahrti / Ta Taißniba
21: vnd ta D§iewiba :/: Ta Tähwa paddoms / vnd muh§chiex Wahrdtz /
22: kattru tas mums gir dehwis / Par weenu Śarrgu / ka mehs ar droh-
23: §chu Śirrdi Tam warram §tippre titzeht / Tapehtz mums nhe tick
24: dries / Nhe weens §pähx neds Warra / No wiņja Rohkams ißrauß.
25: 6. Tas Czillwähx gir beßdeewiex vnd nolahdehtz / Wiņja Pe-
26: §ti§chana gir arrid§an wehl tahļe :/: Kas Preeku py Czillwäku me-
27: ckle / Vnd nhe py Deewu to Kunghu : Ai§to kaß ghribb czittu czeļļu /
28: beß §cho Eepreezetayu §taigaht / To warr ghann dries ta Wälla
29: Spähx / ar śawu Willtibu ißbeedenaht.
30: 7. Kas Deewam titz / vnd vs to pallai§chahs / Tas muh§cham
31: nhe tohp Kauna` :/: Ai§to kas vs §cho Ackmini §tahw / Jeb tam ar-
32: rid§an vseedt dauds Nhelaimes / tomähr es muh§cham / nhe äßmu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015