Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 321. lpp.

1: Ai§to ka tu Kunx JE§u CHri§t / To Ghrähzeneeko Palliex
2: e§śi.
3: Tapehtz rahdi man tawu §pehzigu Rohku / Pallied§i man war-
4: ren vnde ļohte.
5: Ka es mannus Ghräkus ar Peteri śuhd§chu / Py töw attgree-
6: §chohß vnd töw peeluhd§chu.
7: Vnd ar to nabbagu Ghräzeeneeß / Töw myļoht eeśaku no
8: Śirdtz.
9: Vnd preek§chan töw warru pa§taweht / Vnd eek§chan Däbbäś-
10: śu warru ee=eedt.
11: Kattru tu red§eht licki / Tam Släppkawam turr muh§chige.
12: Czaur tawu cze§chanu vnd Nhawu ruhkt / laid man no Ghrä-
13: keems nhemaitatam kluht.
14: Bett laid mannai Śirrdei attra§t / Ka es §kie§ts äßmu no Ghrä-
15: ko naßtu.
16: O Deews mans Kunx paklau§śi man / laid meerige mirrt ta-
17: wam Kallpam.
18: Attpeßti mannu Dweh§śel no Elles śahpes / Pallied§i ka es eek-
19: §chan Däbb䧜u nahku.
20: Ghohdtz gir tam Tähwam vnd tam Dählam / Vnd tam §wäh-
21: tam Gharram.
22: Ka no Eeśakumu gir biyis / Vnd palleek muh§cho muh§chohß /
23: Amen.
24: XIX.
25: Von der Rechtfertigung.
26: Durch Adams Fall i§t gantz verderbt.
27: CZaur Adama Ghräkeems wiß gir śamaitahtz / Czillwehziga
28: Eyemb§chana vnd peed§imb§chana :/: Tee pa§§chi Ghräki


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015