Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 318. lpp.

1: nibas :/: Vnd JE§u CHri§to wiņja mylighakam Dählam / kat-
2: ters mums alla§ch paghlabbo : Vnd Deewam tam §wähtam Ghar-
3: ram / katters mums ar śawu Palligu alla§ch klaht §tahw / ka mehs
4: tam pa Prahtam warram buht / §cheitan §chinny laika` / Vnd nah-
5: koh§ch eek§chan muh§chige.
6: O CHri§te Morgen§terne.
7: O CHri§te Rytas§waigsne / §pied mums ar §poh§chu Ghai§-
8: mu / Apghaißmo mums no Däbb䧜u / §chinny tumbśa` wee-
9: ta / Ar tawu deewi§ku Wahrdu.
10: 2. O JE§u Preex tho Nabbago / Manna Śirdtz dohma vs
11: töw / Tu ab§chälo§śees töw par man / tawu §chäla§tibu man doh§śi /
12: to titzu es töw no Śirdtz.
13: 3. Es nhe warru neds ghribbu ghulleht / Es nhe warru preeziex
14: buht / Manna Dweh§śele gir eewainota / vnd by§tahß par tahs El-
15: les Mohkams / O CHri§te ab§chäloyeeß par man.
16: 4. O JE§u mans myļais Kunx / tu weeniex Deewa Dähls /
17: No Śirdtz es töw ghribbu / tu man §chehlige pallied§i / Tu e§śi tahs
18: §chäla§tibas Krähßlis.
19: 5. Tu e§śi mannis dehļ ißlehyis / tawu śarrkannu A§śini / Laid to
20: par labbu man notickt / Eepreezini man czaur tawu Lehnibu / Pal-
21: lied§i man / to eß töw luhd§chu.
22: 6. Gir töw tick ļohte śa§śi§ta / Tawa nabbaga Dweh§śele / Tad
23: attgree§ees tu śöw py mann / Es ghribbu taws Palliex buht / vnd
24: peedohd Parradu vnd Nopällnu.
25: 7. At§tayees tu wi§chkim no Ghräkeems / vnd e§śi weens labbs
26: Czillwähx / Es gribbu patz töw myļoht / Vnd doht mannu gharru /
27: Tam buhß töw to Däbb䧜u rahdiet.
28: 8. Es ghribbu patz töw meeloht / Ar mannu Mee§śu vnd A§śi-
29: ni / Mannu Mylä§tibu töw parrahdiet / vnd ghribbu töw ißdalliet
30: Mannu Dahwanu vnd wi§śu Baggatibu.
31: 9. O JESV ghohdu vnnd §lawu / d§eedu es töw


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015