Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 316. lpp.

1: Deews vnd Kunx / Manna Pe§ti§chana / mans Preex / Palliex vnd
2: Paddomadehwetays / vs kattru es alla§ch paļauyohß / vnd alla§ch
3: läppo vnd grä§cho.
4: 4. Apdohma mans Kunx Śirrdige / vnde to apghada :/: Ko
5: tu taweems Titzigeems §ohliyis e§śi / kattreems tu tawu §chäla§tibu
6: dohd: No muh§chibas e§śi tu tohs ißred§eyis / Pa§śarrgayis ar tawu
7: Paddomu / czaur kattru tee tohp §wähti.
8: 5. Manno Behrnigu Nheśappra§§chanu / vnd wi§śu mannu
9: Parradu :/: Nhe peeminni O Kunx Deews / Bett tawas lehnibas
10: dehļ / Ab§chäloyees jo par man / No wi§śeems Ghräkeems man pe-
11: §ty / pehtz tawas Mylibas.
12: 6. Tas Kunx gir śalldäns vnd beß Willtu / Wi§śeems kattri vs
13: to czerre :/: Vnd jeb tee arrid§an mullda / Tomähr tas tohs wehl
14: śayems / Vnd mahzies teems śawu Prahtu / Raxtiedams eek§chan
15: wiņjo Sirrdeems / Ka tas pa§§cham pattiek.
16: 7. Wi§śi czeļļi tha Kungha gir Pattee§śiba / lehniba vnd tyhra
17: §chäla§tiba :/: Ko tas śohla / to tas turr / vnd dohd teems dry§e /
18: Kattri waiza pehtz wiņja Wahrdu / Vnd titz ko tas eek§chan to śoh-
19: la / Ka mums tee Raxti mahza.
20: 8. Tawa Wahrda dehļ O Kunx / Ab§chäloyees par manneems
21: Ghräkeems :/: Es §keeto tho gir ļohte dauds / vnd aug auguma ick
22: §tundas /Tapehtz man tawu Wahrdu mahzi / Ka es to czeļļu war-
23: ru ißwehletees / katters töw gir paprahtiex.
24: 9. Ta Czillwäka Dweh§§ele kattra Deewu by§tahs / Wiņja
25: Manntu dabbuis :/: Wi§śi tee kattri tam titzädami pehtz §taiga /
26: Tee nhe taps śamaitati : Tas Kunx gir wiņjo pa§lähptas Brunņas /
27: Śawu Ee§tadiyumu taß teems attwehrt gribb / Vnde śawa gharru
28: doht.
29: 10. Mannas Atzis alla§chien vs töw / O Kunx Deews vsgree-
30: §u§§chees :/: Ka tu man gribbätu pallied§eht no to Tieklu / Eek§chan
31: katru es äßmu apmättenahtz : Ab§chäloyees par man vnd vs-
32: raugi man / Ai§to es äßmu nabbax / Vnd no wi§śeems att§tahtz.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015